Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 125-5727/2008, stran 17002 DATUM OBJAVE: 30.12.2008

VELJAVNOST: od 31.12.2008 / UPORABA: od 31.12.2008

RS 125-5727/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 125/08

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.12.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5727. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. in 100. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 18. seji dne 23. 12. 2008 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      10.270.082
 
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.474.494
 
70  DAVČNI PRIHODKI               8.222.662
 
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.291.600
 
   703 Davki na premoženje            462.048
 
   704 Domači davki na blago           469.014
   in storitve                      
 
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.251.832
 
   710 Udeležba na dobičku            476.209
   in dohodki od premoženja               
 
   711 Takse in pristojbine            10.200
 
   712 Globe in druge denarne kazni         8.100
 
   713 Prihodki od prodaje blaga          34.063
   in storitev                      
 
   714 Drugi nedavčni prihodki          723.260
 
72  KAPITALSKI PRIHODKI              305.788
 
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        120.000
   sredstev                       
 
   721 Prihodki od prodaje zalog           388
 
   722 Prihodki od prodaje zemljišč        185.400
   in neopredmetenih dolgoročnih sredstev        
 
73  PREJETE DONACIJE                 6.800
 
   730 Prejete donacije iz domačih virov      6.800
 
74  TRANSFERNI PRIHODKI              483.000
 
   740 Transferni prihodki iz drugih       483.000
   javnofinančnih institucij               
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        13.664.783
 
40  TEKOČI ODHODKI                3.430.544
 
   400 Plače in drugi izdatki           517.541
   zaposlenim                      
 
   401 Prispevki delodajalcev           79.292
   za socialno varnost                  
 
   402 Izdatki za blago in storitve       2.637.688
 
   403 Plačila domačih obresti            523
 
   409 Rezerve                  195.500
 
41  TEKOČI TRANSFERI               4.105.838
 
   410 Subvencije                 25.888
 
    411 Transferi posameznikom in        2.608.200
   gospodinjstvom                    
 
   412 Transferi neprofitnim           584.270
   organizacijam in ustanovam              
 
   413 Drugi tekoči domači transferi       887.480
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            5.749.541
 
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.749.541
 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            378.860
 
   431 Investicijski transferi pr. in       217.010
   fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki         
 
   432 Investicijski transferi          161.850
   proračunskim uporabnikom               
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –3.394.702
------------------------------------------------------------
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV               
   IN NALOŽB                       
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        24.532
   PRODAJA                        
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           
 
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          24.532
 
   750 Prejeta vračila danih posojil        4.658
 
   751 Prodaja kapitalskih deležev         13.304
 
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       6.570
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)               
 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV                        
 
   440 Dana posojila                  0
 
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb                   
 
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije                     
 
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah            
   javnega prava, ki imajo premoženje v         
   svoji lasti                      
 
VI.  PREJETA MINUS DANA               24.532
   POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH           
   DELEŽEV (IV.-V.)                   
------------------------------------------------------------
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA                  
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
 
50  ZADOLŽEVANJE                     0
 
   500 Domače zadolževanje               0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              1.950
 
55  ODPLAČILA DOLGA                 1.950
 
   550 Odplačila domačega dolga           1.950
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –3.372.120
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –1.950
 
XI.  NETO FINANCIRANJE              3.394.702
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)                 
 ------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV               3.372.120
   NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008              
 
9009 Splošni sklad za drugo            3.372.120
------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica (http://ivancna-gorica.si).
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window