Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1471/2016, stran 5167 DATUM OBJAVE: 11.5.2016

VELJAVNOST: od 11.5.2016 / UPORABA: od 11.5.2016

RS 34-1471/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/16

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1471. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je občinski svet na 10. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Komen za leto 2015 

 

1. člen

 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015 obsega:
 
A.
 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
   
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
 
     
Zaključni račun 2015
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.903.443
   
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.945.723
 
70
DAVČNI PRIHODKI
2.294.701
 
700
Davki na dohodek in dobiček
2.034.659
 
703
Davki na premoženje
200.178
 
704
Domači davki na blago in storitve
59.754
 
706
Drugi davki
110
 
71
NEDAVČNI PRIHODKI
651.022
 
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
549.872
 
711
Takse in pristojbine
5.709
 
712
Globe in druge denarne kazni
13.562
 
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.722
 
714
Drugi nedavčni prihodki
49.158
 
72
KAPITALSKI PRIHODKI
43.803
 
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
721
Prihodki od prodaje zalog
0
 
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
43.803
 
73
PREJETE DONACIJE
46.407
 
730
Prejete donacije iz domačih virov
44.010
 
731
Prejete donacija iz tujine
2.396
 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.867.510
 
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
363.961
 
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.503.549
II.
 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.451.129
 
40
TEKOČI ODHODKI
1.212.048
 
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
337.451
 
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.170
 
402
Izdatki za blago in storitve
785.897
 
403
Plačila domačih obresti
37.198
 
409
Rezerve
2.333
 
41
TEKOČI TRANSFERI
1.337.562
 
410
Subvencije
35.151
 
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
725.685
 
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
158.801
 
413
Drugi tekoči domači transferi
417.925
 
414
Tekoči transferi v tujino
0
 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.833.760
 
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.833.760
 
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
67.759
 
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
64.053
 
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.707
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II)
452.314
   
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B. 
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. 
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750
Prejeta vračila danih posojil
0
 
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440
Dana posojila
0
 
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
 
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
 
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
129.996
 
55
ODPLAČILA DOLGA
129.996
 
550
Odplačilo domačega dolga
129.996
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
322.318
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–129.996
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–452.314
XII.
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
371.272

 

 

3. člen

 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2015 naslednje stanje:
 
Prenos sredstev iz leta 2014
42.493,66
EUR
Prenos sredstev iz leta 2015
1.000,00
EUR
Odhodki sredstev v letu 2015
0,00
EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2015
43.493,66
EUR
 
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2015 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2015.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window