Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F«

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4521/2008, stran 13933 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 8.11.2008 / UPORABA: od 8.11.2008

RS 105-4521/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.11.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 25.11.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4521. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F«

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19 – popr./06 in 34/07) je Občinski svet Občine Prevalje na 16. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F«

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za sprejem)

 
(1)
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 2004 (Uradni list RS, št. 83/01, 64/04) sprejme občinski podrobni prostorski načrt »Račel - Log, območje F« – v nadaljevanju OPPN.
 
(2)
OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Ravne na Koroškem, pod št. projekta 20/07-SG z datumom junij 2008.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Odlok o OPPN iz prejšnjega člena določa: ureditveno območje podrobnega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi območji, dopustnost odstopanja od načrtovanih rešitev in druge pogoje za izvajanje tega odloka.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in grafični del. Grafični del vsebuje:
 
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega  M 1:5000
dela občinskega prostorskega načrta
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim    M 1:500
parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi    M 1:5000
območji
4. Zazidalna situacija             M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in   M 1:500
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje    M 1:500
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
vključno z varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije              M 1:500.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(opis prostorske ureditve)

 
(1)
Območje OPPN je namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov (CC.SI-11100) – gradnja nizke gostote, ki vključuje enostanovanjske stavbe oziroma stavbe v nizu. Predvidena je gradnja treh enostanovanjskih objektov ter en dvojni objekt v nizu, skupno 5 stanovanjskih objektov.
 
(2)
Na območju je predvidena gradnja prometnih površin in druge gospodarske javne infrastrukture.
 

III. OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window