Navigacija

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-44/2008, stran 79 DATUM OBJAVE: 4.1.2008

VELJAVNOST: od 19.1.2008 / UPORABA: od 19.1.2008

RS 1-44/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/08

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

44. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek

 
 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2), 3.,7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
 

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta odlok ureja na območju Občine Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: občina) način opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: storitve javne službe) tako, da določa:
 
-
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja storitev javne službe,
 
-
vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
-
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
 
-
pravice in obveznosti uporabnikov,
 
-
vire financiranja storitev javne službe in način njihovega oblikovanja,
 
-
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje storitev javne službe.
 

2. člen

 
Pojmi uporabljeni v tem odloku,imajo pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja javna služba, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
 
Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom opredeljeni pojmi naslednji pomen:
 
1.
Odpadna voda je voda, ki se po uporabi odvaja v javno kanalizacijo in mora po kvaliteti ustrezati predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
 
2.
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne snovi in ustreza zakonskim predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
 
3.
Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v tla.
 
4.
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Tehnološke odpadne vode so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz objektov in naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
 
5.
Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode,ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
 
6.
Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.
 
7.
Kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo je kanalizacijska cev, ki poteka od zbirnega jaška objekta, ki se priključuje in je priključena na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.
 
8.
Priključitev je spojitev kanalizacijskega priključka na revizijski jašek na javnem kanalizacijskem omrežju.
 
9.
Priključni jašek je revizijski jašek javnega kanalizacijskega omrežja, kjer se kanalizacijski priključek spoji z javnim kanalizacijskim omrežjem in je sestavni del javnega kanalizacijskega omrežja. Priključni jašek mora biti, kolikor je to mogoče, postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno lastnino.
 
10.
Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi napravami v zgradbi in na zemljišču uporabnika do kanalizacijskega priključka.
 
11.
Ponikanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla, brez namena gnojenja prek ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega cevovoda.
 
12.
Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.
 
13.
Nevarne snovi v odpadni vodi so tiste snovi ali kemijske spojine, ki:
 
-
so kot škodljive in nevarne snovi določene po predpisih,
 
-
povzročajo škodo na javni kanalizaciji,
 
-
škodljivo delujejo na čiščenje odpadnih voda,
 
-
škodujejo biološkim združbam v sprejemniku,
 
-
povzročajo, da odvečen mulj ne ustreza lastnostim, ki so določene z uredbami, katere je sprejelo pristojno ministrstvo.
 
14.
Mala čistilna naprava je komunalna čistilna naprava iz predpisa, ki ureja odvajanje odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav.
 
15.
Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda enega ali več istovrstnih virov, presega 40%, merjeno s KPK.
 
16.
Pristojni organ je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe.
 
17.
Tehnični pravilnik je akt, ki ureja področje tehničnih normativov in postopkov pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

 
Javno službo zagotavlja občina v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
 
Z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda na celotnem območju Občine upravlja in gospodari OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
 
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki izpolnjuje splošna merila za vodenje sistema kakovosti, predpisanega po standardu SIST ISO 9001, ki vsebuje tudi program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izdela izvajalec, skladno s pravilnikom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
 

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORKA RAZPOREDITEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window