Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1247/2016, stran 4207 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 22.4.2016 / UPORABA: od 22.4.2016

RS 29-1247/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1247. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2015

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. In 101/13, 55/15 in 96/15) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 14. redni seji dne 14. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N  
proračuna Občine Tišina za leto 2015

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2015. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

2. člen

 
Proračun Občine Tišina za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
 
   
V EUR (brez centov)
KONTO
OPIS
Realizacija 2015
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.478.563
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.606.585
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.093.822
 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.979.046
 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
92.766
 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
22.010
 
706 DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
512.763
 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
67.601
 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.107
 
712 DENARNE KAZNI 
2.220
 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
370.546
 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
70.288
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
13.141
 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
 0,00
 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
13.141
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.000
 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
 0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
855.838
 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
439.055
 
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
416.783
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.196.401
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.669.983
 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
352.247
 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
53.305
 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.240.951
 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
7.719
 
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
15.762
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.250.371
 
410 SUBVENCIJE
72.401
 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
746.708
 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
135.747
 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
295.515
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
226.312
 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
226.312
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
49.734
 
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
0,00
 
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
36.869
 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
12.865
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
282.162
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
 
440 DANA POSOJILA
0,00
 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)
173.834
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
50 VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55 IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
108.329
 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
108.329
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
173.834
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–108.329
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–282.162
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015 (kto 9009)
195.445
 

3. člen

 
Proračunski presežek Občine Tišina za leto 2015 je opredeljen v višini 173.834 EUR. Po evidentiranem presežku prihodkov tekočega leta znaša skupna višina proračunskega presežka prejšnjih let po stanju na dan 31. 12. 2015 195.445 EUR in se prenese v proračun leta 2016.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window