Navigacija

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-780/2010, stran 2204 DATUM OBJAVE: 8.3.2010

VELJAVNOST: od 23.3.2010 / UPORABA: od 23.3.2010

RS 18-780/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 18/10

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

780. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci

 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter sklep in odločbi US v Uradnih listih RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09) 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 107/07 in 33/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04), 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 25 redni seji 25. 2. 2010 sprejel
 

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Križevci (v nadaljevanju: občina) ter izvajanje posebnih storitev tako, da določa:
 
1.
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe
 
2.
vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev
 
3.
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
 
4.
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih storitev
 
5.
pravice in obveznosti uporabnikov ter
 
6.
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja
 
7.
meritve količin in obračun odvajanj in čiščenja odpadnih voda
 
8.
prenos zgrajene javne kanalizacije v last in upravljanje
 
9.
pogoje za načrtovanje posegov v prostor
 
10.
nadzor nad izvajanjem javne službe
 
11.
posebne storitve
 
12.
kazenske določbe.
 
(2)
Storitve javne službe se nanašajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti in padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin.
 
(3)
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni čistilni napravi. Ker se v javno kanalizacijo, ki je v lasti občine, odvajajo odpadne vode s površin, ki niso javne površine, in industrijske odpadne vode, mora odvajanje in čiščenje teh voda zagotoviti izvajalec javne službe. Zaradi uporabe javne kanalizacije izvajalec to storitev opravlja kot »posebno storitev«.
 

2. člen

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
 
-
komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine nevarnih snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;
 
-
padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali tla;
 
-
industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem po uporabi vode v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja po uporabi vode v kmetijski dejavnosti ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov;
 
-
komunalna čistilna naprava (KČN) je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40% merjeno s KPK. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja večjo od 2.000 PE v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
 
-
mala komunalna čistilna naprava (mala KČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2.000 PE v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Malih KČN naprav je glede tehnologije več vrst, kar opredeljuje predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
 
-
nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na KČN;
 
-
pretočna greznica je gradbeno inženirski objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo;
 
-
populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan. En PE je enak 60g BPK5/dan;
 
-
obdelava blata iz KČN je obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja blata, če se izvajajo na območju KČN v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
 
-
območje izvajanja javne službe je območje celotne ali dela občine do nadmorske višine 1.500 m, za katero morata biti s predpisi Občine Križevci določena način in obseg izvajanja javne službe;
 
-
območje, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, je geografsko zaokroženo območje naselja ali dela naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunano na 1 ha zemeljske površine, večja od 20 PE, celotna obremenitev zaradi komunalne odpadne vode, ki nastaja tam, pa presega 50 PE;
 
-
javna površina je površina objekta ali dela objekta občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov;
 
-
javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Za javno kanalizacijo se ne štejejo: interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice ter male KČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo;
 
-
kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji objekt ali več objektov, ki so priključeni na javno kanalizacijo ali do zunanje stene objekta, če revizijskega jaška ni možno postaviti;
 
-
primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v KČN;
 
-
sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali KČN ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
 
-
izvajalec javne službe je pravna oseba, katere lastnik je Občina Križevci in ki storitve javne službe in posebne storitve na določenem območju občine v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so določene s tem odlokom;
 
-
uporabnik storitev javne službe (uporabnik storitev) je vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik ali drug pravni subjekt, ki je lastnik ali uporabnik nepremičnine oziroma stavbe ali delov stavbe na območju poselitve, kjer nastaja odpadna voda, ki odteka v javno kanalizacijo;
 
-
interna merilna naprava je naprava v interni napeljavi uporabnika, ki je namenjena za interno porazdelitev stroškov (vodomer, merilec pretoka ipd.). Interne merilne naprave izvajalec javne službe ne vzdržuje in ne odčitava;
 
-
merilno mesto je objekt na kanalizacijskem priključku industrijskega uporabnika, nameščen na mestu, kjer se združijo vse odpadne vode enega uporabnika, namenjen izvajanju interne in eksterne kontrole kvalitete in količine odvedene odpadne vode v javno kanalizacijo;
 
-
ustrezna merilna naprava je naprava za merjenje količine vode, ki je skladna s prepisi s področja meroslovja in ostalimi veljavnimi predpisi;
 
-
izvajalec je pravna oseba, katera zagotavlja odvajanje in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Križevci;
 
-
kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture;
 
-
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
 
(2)
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

 
Občina Križevci zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Križevci v obliki javnega podjetja, kateremu podeli koncesijo brez javnega razpisa, v obsegu in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window