Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-267/2017, stran 929 DATUM OBJAVE: 3.2.2017

VELJAVNOST: od 4.2.2017 / UPORABA: od 1.1.2017

RS 5-267/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/17

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

267. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2017

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji dne 1. 2. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2017

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2017 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2017
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
29.053.556
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.426.411
70 
DAVČNI PRIHODKI
17.974.869
 
700 Davki na dohodek in dobiček
15.321.869
 
703 Davki na premoženje
2.280.000
 
704 Domači davki na blago in storitve
373.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.451.542
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.445.326
 
711 Takse in pristojbine
20.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
90.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.900
 
714 Drugi nedavčni prihodki
817.316
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
50.590
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
590
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
50.000
73 
PREJETE DONACIJE
3.300
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.300
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
8.553.255
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.931.757
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.621.498
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
20.000
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
20.000
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.474.412
40 
TEKOČI ODHODKI
14.255.418
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.669.600
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
264.600
 
402 Izdatki za blago in storitve
4.399.118
 
403 Plačila domačih obresti
30.000
 
409 Rezerve
7.892.100
41 
TEKOČI TRANSFERI
10.994.749
 
410 Subvencije
181.000
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
6.303.951
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.094.835
 
413 Drugi tekoči domači transferi
3.414.963
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.217.745
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.217.745
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.006.500
 
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
331.500
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
675.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–8.420.856
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
391.500
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
391.500
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
391.500
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–391.500
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
7.500.000
50 
ZADOLŽEVANJE
7.500.000
 
500 Domače zadolževanje
7.500.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
889.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
889.000
 
550 Odplačila domačega dolga
889.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.201.356
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
6.611.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
8.420.856
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.201.356
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window