Navigacija

Pravilniki o potniških ladjah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3326/2019, stran 9821 DATUM OBJAVE: 13.12.2019

RS 76-3326/2019

 
 

3326. Pravilniki o potniških ladjah

 
 
Na podlagi prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) ministrica za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o potniških ladjah

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2009/45/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 163 z dne 25. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2017/2108/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L št. 315 z dne 30. 11. 2017, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/45/ES), določa posebne zahteve za potniške ladje ter hitra potniška plovila, ki opravljajo notranja potovanja.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»SOLAS konvencija« je Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici,
 
2.
»LL konvencija« je Mednarodna konvencija o tovornih črtah, 1966, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici,
 
3.
»Kodeks o hitrih plovilih« je Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994 ali Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil iz leta 2000 (Kodeks HSC) v skladu z Resolucijo MSC 97(73) Odbora za pomorsko varnost IMO iz decembra 2000, v najnovejši različici,
 
4.
»potniška ladja« je plovilo, ki prevaža več kot 12 potnikov,
 
5.
»ro-ro potniška ladja« je plovilo, ki prevaža več kot 12 potnikov, ima prostore za ro-ro tovor ali prostore posebne vrste v skladu s pravilom iz 2. točke dela A Poglavja II-2 Priloge I Direktive 2009/45/ES,
 
6.
»hitro potniško plovilo« je hitro plovilo v skladu s Pravilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot 12 potnikov. Potniška ladja, ki opravlja notranja potovanja v razredih B, C ali D, se ne šteje za hitro potniško plovilo, če je:
 
-
spodriv konstrukcijske vodne črte manjši od 500 m3, in
 
-
največja hitrost, v skladu z odstavkom 1.4.30 Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 1994 in 1.4.38 Kodeksa o hitrih plovilih iz leta 2000, manjša od 20 vozlov,
 
7.
»nova ladja« je ladja, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje 1. julija 1998 ali kasneje,
 
8.
»podobna faza gradnje« je faza, v kateri:
 
-
se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, in
 
-
se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1 % mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost,
 
9.
»obstoječa ladja« je ladja, ki ni nova ladja,
 
10.
»potnik« je vsaka oseba, razen poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, ki so zaposleni ali ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega leta,
 
11.
»dolžina ladje« pomeni, če ni drugače določeno, 96 % skupne dolžine vodne črte pri najmanj 85 % najnižje globine prostora, izmerjene od vrha gredlja, ali dolžina od sprednje gredice do osi krmila na vodni črti, če je ta vrednost večja. Na ladjah, načrtovanih z nagibom gredlja, je vodna črta, od katere je merjena ta dolžina, paralelna z načrtovano vodno črto,
 
12.
»ladja z neprekinjenim krovom« je ladja s popolnim krovom, ki je izpostavljen vremenu in morju, ki ima stalna sredstva za zapiranje vseh odprtin v predelu na prostem in pod katerim so vse odprtine na straneh ladje opremljene s stalnimi sredstvi za zapiranje, ki so odporni na vremenske vplive. Popolni krov je lahko nepropustni krov ali enakovredna struktura, ki je sestavljena iz prepustnega krova, popolnoma pokrita z neprepustno strukturo, ki je odporna na vremenske vplive, in opremljena z neprepustnimi sredstvi za zapiranje,
 
13.
»notranje potovanje« je potovanje v morskih območjih izključno med pristanišči Republike Slovenije, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno,
 
14.
»morsko območje« je območje v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika. V primeru uporabe predpisov o radijskih zvezah se za morsko območje šteje območje v skladu s Pravilom 2 Poglavja IV SOLAS konvencije,
 
15.
»območje pristanišča« je območje na morju, kot je določeno v aktu o določitvi pristanišča,
 
16.
»klasifikacijski zavod« je organizacija, ki je priznana v skladu s 3. členom Uredbe (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L št. 131 z dne 28. 5. 2009, str. 11), razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno,
 
17.
»milja« je 1852 metrov,
 
18.
»značilna višina valov« je povprečna višina zgornje tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju,
 
19.
»osebe z zmanjšano mobilnostjo« so osebe, ki imajo posebne težave pri uporabi javnega prevoza, vključno s starejšimi osebami, invalidi, osebami s prizadetimi čutili in uporabniki invalidskih vozičkov, nosečnicami in osebami, ki spremljajo majhne otroke,
 
20.
»jadrnica« je plovilo, ki pluje na jadra, četudi je opremljena z mehaničnim pogonom za pomožno uporabo in uporabo v sili,
 
21.
»enakovredni material« je aluminijeva zlitina ali kateri koli drug negorljiv material, ki ob koncu ustrezne izpostavljenosti standardnemu preskusu požarne varnosti sam po sebi ali zaradi svoje izolacije ohranja lastnosti strukture in celovitosti, enakovredne jeklu,
 
22.
»standardni preskus požarne varnosti« je preskus, pri katerem so vzorci ustreznih pregrad ali krovov v preskusni peči izpostavljeni temperaturam, ki približno ustrezajo standardni krivulji temperature in časa v skladu s preskusno metodo, določeno v najnovejši različici Mednarodnega kodeksa za uporabo postopkov požarnega preskusa iz leta 2010, ki ga vsebuje Resolucija IMO MSC.307(88) z dne 3. decembra 2010,
 
23.
»tradicionalna ladja« je katere koli vrste zgodovinska potniška ladja, zasnovana pred letom 1965, in njihove kopije, izdelane predvsem iz prvotnih materialov, vključno s tistimi, ki so namenjene spodbujanju in promociji tradicionalnih spretnosti in mornarskih veščin, ki skupaj tvorijo žive kulturne spomenike, s katerimi se upravlja v skladu s tradicionalnimi načeli pomorstva in tehnike,
 
24.
»jahta za prosti čas ali plovilo za prosti čas« je plovilo, ki se ne uporablja v gospodarske namene, ne glede na pogon,
 
25.
»pomožno plovilo« je čoln na ladji, ki se uporablja za prevažanje več kot 12 potnikov z mirujoče potniške ladje na obalo in nazaj,
 
26.
»priobalna oskrbovalna ladja« je ladja, ki se uporablja za prevoz in namestitev industrijskih delavcev, ki na krovu ne opravljajo dela, bistvenega za delovanje ladje,
 
27.
»priobalno oskrbovalno plovilo« je plovilo, ki se uporablja za prevoz in namestitev industrijskih delavcev, ki na krovu ne opravljajo dela, bistvenega za delovanje plovila,
 
28.
»popravila, predelave in spremembe večjega pomena« so vsaka sprememba:
 
-
ki znatno spremeni dimenzije ladje, kot je podaljšava z dodatkom novega srednjega dela,
 
-
ki znatno spremeni potniško zmogljivost ladje, kot je sprememba krova za vozila v potniške bivalne prostore,
 
-
ki znatno podaljša življenjsko dobo ladje, kot je obnovitev potniških bivalnih prostorov na enem celotnem krovu ali
 
-
katere koli vrste ladje v potniško ladjo.
 

3. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za naslednja plovila, ne glede na njihovo zastavo, ko opravljajo notranja potovanja:
 
a)
nove in obstoječe potniške ladje z dolžino 24 metrov ali več,
 
b)
hitra potniška plovila.
 
(2)
Če ni drugače določeno, se ta pravilnik ne uporablja za:
 
a)
potniške ladje, ki so:
 
-
vojaške ladje in ladje za prevoz čet,
 
-
jadrnice,
 
-
ladje brez mehanskega pogona,
 
-
plovila, zgrajena iz materialov, ki niso jeklo ali enakovredni material in ki niso zajeta v standardih o hitrih plovilih (Resolucija MSC 36(63) ali MSC.97(73)) ali o dinamično podprtih plovilih (Resolucija A.373(X)),
 
-
lesene ladje enostavne gradnje,
 
-
tradicionalne ladje,
 
-
jahte za prosti čas,
 
-
ladje, ki delujejo izključno v pristaniških območjih,
 
-
priobalne oskrbovalne ladje, ali
 
-
pomožna plovila,
 
b)
hitra potniška plovila, ki so:
 
-
vojaška plovila in plovila za prevoz čet,
 
-
plovila za prosti čas,
 
-
plovila, ki delujejo izključno v pristaniških območjih, ali
 
-
priobalna oskrbovalna plovila.
 
(3)
Ta pravilnik, razen določb 6., 8., 9., 10. in 11. člena, se uporablja tudi za druge potniške ladje, razen vojaških plovil in plovil za prevoz čet, ko opravljajo notranja potovanja (v nadaljevanju: potniške ladje, za katere ne velja Direktiva 2009/45/ES).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window