Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo območja UN1/108 pod Vešenikom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1085/2019, stran 3000 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 13.4.2019 / UPORABA: od 13.4.2019

RS 24-1085/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1085. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo območja UN1/108 pod Vešenikom

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo območja UN1/108 pod Vešenikom

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo območja UN1/108 pod Vešenikom (v nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt ali OPPN).
 
Območje urejanja se nahaja v Občini Slovenske Konjice, v naselju pod Vešenikom ob Bezini. Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in Občinski prostorski načrt Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16).
 
(2)
Izhajajoč iz določil Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) je za obravnavano območje potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
 

2. člen

(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

 
Z OPPN se znotraj ureditvenega območja načrtuje odstranitev obstoječega objekta, gradnja šestih enostanovanjskih objektov (od tega pet stanovanjskih objektov z garažo). Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
 

3. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I. Odlok o OPPN
 
II. Besedilo odloka
 
III. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
 
1. Izsek iz kartografskega dela prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
2. Območje podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem 
M – 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M – 1:500
4. Arhitektonska in zazidalna situacija
M – 1:500
5. Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro (prikaz obstoječega in novega stanja) 
M – 1:500
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave 
M – 1:500
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom
M – 1:500
8. Načrt parcelacije (s tabelo količbenih točk objektov in parcel)
M – 1:500
 
IV. Priloge
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
Prikaz stanja prostora
 
-
Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
 
-
Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi OPPN
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Geološko-geomehansko poročilo.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window