Navigacija

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3131/2012, stran 8139 DATUM OBJAVE: 26.10.2012

VELJAVNOST: od 10.11.2012 / UPORABA: od 10.11.2012

RS 80-3131/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 31.12.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/12, 98/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3131. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in za izvrševanje tretjega odstavka 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 3. člena ter 20. točke prvega odstavka 35. člena in 19. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), osnovo za obračun okoljske dajatve, prejemnike okoljske dajatve, zavezance za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve in plačnike okoljske dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način obračunavanja, odmere in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
naprava, posredno in neposredno odvajanje, odvajanje odpadnih voda, učinek čiščenja čistilne naprave, odpadna voda, komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda, javna kanalizacija, čistilna naprava, komunalna čistilna naprava, mala komunalna čistilna naprava in skupna čistilna naprava imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
 
2.
primarno, sekundarno, terciarno in primerno čiščenje imajo enak pomen kakor v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
 
3.
nepretočna greznica in obstoječa pretočna greznica imata enak pomen kakor v predpisu, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
 
4.
enostanovanjska stavba, večstanovanjska stavba, stanovanjska stavba za posebne družbene skupine, nestanovanjska stavba, gostinska stavba in stanovanjska enota imajo enak pomen kakor v predpisih, ki urejajo stanovanja in klasifikacijo vrst objektov in objekte državnega pomena;
 
5.
lastnik stavbe in upravnik stavbe imata enak pomen kakor v predpisih, ki urejajo stanovanja in upravljanje večstanovanjskih stavb;
 
6.
uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda;
 
7.
poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda je poročilo o opravljenih prvih meritvah ali poročilo o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje;
 
8.
ocena obratovanja je ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje.
 

3. člen

(vrste onesnaževanja)

 
(1)
Vrsti onesnaževanja, za kateri se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, sta onesnaževanje okolja zaradi odvajanja:
 
-
industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev zaradi odvajanja industrijske odpadne vode) in
 
-
komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode).
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja:
 
-
odpadne vode, če se za ravnanje s to odpadno vodo ne uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
 
-
komunalne odpadne vode, ki nastaja v objektu na kmetijskem gospodarstvu in se zbira v nepretočni greznici, če se uporablja kot gnojilo v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in lastnik tega objekta plačniku okoljske dajatve predloži pisno izjavo v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ali
 
-
komunalne odpadne vode, ki nastaja v enostanovanjski ali večstanovanjski stavbi brez prijavljenih prebivalcev, v kateri se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem njenega odvzema iz sistema za oskrbo s pitno vodo, v stavbi pa se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window