Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-3160/2017, stran 9132 DATUM OBJAVE: 24.11.2017

VELJAVNOST: od 25.11.2017 / UPORABA: od 25.11.2017

RS 66-3160/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 66/17

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.11.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3160. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 19. seji dne 23. novembra 2017 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga in predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi 12, 3232 Ponikva (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
 
(2)
OPPN je izdelan na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) in je zanj pridobljena odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS št. 351-183/2012/2, z dne 29. 3. 2012, da nosilec kmetijskega gospodarstva izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 100190047, vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
 
(3)
OPPN je izdelan na podlagi prve alineje 3. točke 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
 

2. člen

(vsebina in oblika OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge. Izdelan je v digitalni in tiskani obliki.
 
(2)
Tekstualni del OPPN vsebuje:
 
-
ureditveno območje OPPN,
 
-
opis prostorskih ureditev,
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
 
-
zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(3)
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte:
 
list št. 1:
Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:2000
list št. 2:
Območje načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
list št. 3:
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:500
list št. 4:
Zazidalna situacija – lega objektov na zemljišču
M 1:500
list št. 5:
Načrt ureditvenega območja s parcelacijo
M 1:500
list št. 6:
Zazidalno ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
M 1:500
list št. 7:
Ureditvena situacija prometnega režima
M 1:500
list št. 8:
Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvo pred požarom
M 1:500
list št. 9:
Zakoličbeni načrt ureditve
M 1:500.
 
(4)
Priloge OPPN so:
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
 
-
prikaz stanja prostora,
 
-
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 
-
odločba glede celovite presoje vplivov na okolje,
 
-
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
 
-
povzetek za javnost.
 

II. OBMOČJE OPPN

 

3. člen

(obseg območja)

 
(1)
Obravnavano območje spada v območje drugih kmetijskih zemljišč (K2) in je v Odloku o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13; v nadaljevanju OPN), zavedeno kot enota urejanja prostora (EUP) ODG2 – odprti prostor.
 
(2)
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 8/2, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, vse k.o. Slatina, v skupni velikosti 6.545,37 m2.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window