Navigacija

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3101/2013, stran 9303 DATUM OBJAVE: 11.10.2013

VELJAVNOST: od 11.10.2013 / UPORABA: od 11.10.2013

RS 83-3101/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 83/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.10.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3101. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2

 
 
Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/12 – Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je župan Mestne občine Novo mesto dne 1. 10. 2013 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN) je za območje enote urejanja prostora NM/6-OPPN-f (v nadaljevanju: EUP NM/6-OPPN-f) predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN).
 
(2)
OPN določa, da se za območja, ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI ter da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
 
(3)
Skladno z zgornjimi določili je podjetje SPC KREVS d.o.o., iz Novega mesta za jugozahodni del EUP NM/6-OPPN-f, podalo investicijsko namero in pobudo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod/2.
 
(4)
Območje EUP NM/6-OPPN-f je z OPN namenjeno razvoju centralnih dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja, bivanju ter pripadajočim zelenim površinam z rekreativnimi vsebinami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje se načrtuje v obliki intenzivne urbane ureditve. V območju, za katerega je bila podana pobuda za pripravo OPPN, naročnik predvideva gradnjo trgovine in servisnega objekta za motorna vozila ter ostale potrebne ureditve za izvajanje dejavnosti kot samostojne funkcionalne enote z ustreznimi povezavami s sosednjimi območji.
 
(5)
Cilj priprave OPPN Bučna vas – vzhod/2 je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za gradnjo trgovine in servisnega objekta za motorna vozila s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami.
 

2. člen

(predhodna ugotovitev občinskega sveta na podlagi 56.a člena ZPNačrt)

 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 24. seji, dne 26. septembra 2013 sprejel ugotovitveni sklep št. 350-14/2013, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena ZPNačrt glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN, in sicer tako da se za območje predmetnega OPPN obveznost pridobitve celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z javnim natečajem nadomesti z obveznostjo pridobitve variantnih strokovnih prostorskih preveritev.
 

3. člen

(območje urejanja)

 
(1)
Okvirno območje urejanja je manjše od območja EUP NM/6-OPPN-f. Območje obsega skrajni jugozahodni del EUP NM/6-OPPN-f in je veliko približno 50 arov. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št. 760/4, 761/2, 761/6, 762, 874/4, vse k.o. Daljni Vrh (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
 
(2)
Zahodni in južni del območja OPPN se uskladi z mejo območja veljavnega Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105 (Uradni list RS, št. 74/02, 31/06 – popravek, 68/07, 80/12), ki delno posega v območje EUP NM/6-OPPN-f. Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje OPPN lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window