Navigacija

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3020/2016, stran 9681 DATUM OBJAVE: 11.11.2016

VELJAVNOST: od 19.11.2016 / UPORABA: od 19.11.2016

RS 70-3020/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.11.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 70/16

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.11.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3020. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr.) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 19. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice

 

1 UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet Občinskega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del in ga je izdelalo podjetje URBANA urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar, d.o.o., pod št. projekta 614/09-OPN.
 
(2)
Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju besedila tudi občina) in varstvenih zahtev določa:
 
-
izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 
-
zasnovo prostorskega razvoja občine,
 
-
zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 
-
okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
 
-
okvirna območja razpršene poselitve,
 
-
usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
 
-
usmeritve za razvoj v krajini,
 
-
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
 
-
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(3)
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:
 
-
območja namenske rabe prostora,
 
-
prostorske izvedbene pogoje,
 
-
območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
 

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

 
(1)
OPN je izdelan v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled vanj pa se zagotavlja v digitalni in analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. V primeru neskladnosti se upošteva analogna oblika.
 
(2)
Tekstualni del OPN je sestavljen iz poglavij:
 
1
UVODNE DOLOČBE
2
STRATEŠKI DEL
 
2.1
SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
2.2
IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
 
 
2.3
ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
 
 
2.4
ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
   
2.4.1
Splošne določbe za GJI
   
2.4.2
Prometna infrastruktura
   
2.4.3
Elektronska komunikacijska infrastruktura
   
2.4.4
Energetika, skladno z lokalnim energetskim konceptom
   
2.4.5
Infrastruktura komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja
   
2.4.6
Druga področja GJI
 
2.5
OKVIRNA OBMOČJA NASELIJ, VKLJUČNO Z OBMOČJI RAZPRŠENE GRADNJE, KI SO Z NJIMI PROSTORSKO POVEZANA
 
2.6
OKVIRNA OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE
 
2.7
USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE
   
2.7.1
Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
   
2.7.2
Usmeritve za razvoj v krajini
   
2.7.3
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
   
2.7.4
Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
3
IZVEDBENI DEL
 
3.1
SKUPNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA ENOTE UREJANJA PROSTORA
   
3.1.1
Enote urejanja prostora
   
3.1.2
Namenska raba prostora
   
3.1.3
Dopustna izraba prostora
   
3.1.4
Namembnost in vrste posegov v prostor
   
3.1.5
Lega objektov
   
3.1.6
Velikost in oblikovanje objektov in posegov v prostor
   
3.1.7
Pogoji in merila za parcelacijo
   
3.1.8
Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro ter pogoji priključevanja
   
3.1.9
Varstvo kulturne dediščine
   
3.1.10
Ohranjanje narave
   
3.1.11
Varstvo okolja in naravnih dobrin
   
3.1.12
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
   
3.1.13
Obrambne potrebe
   
3.1.14
Varovanje zdravja
   
3.1.15
Začasni PIP za območja, kjer so predvideni OPPN
 
3.2
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA PROSTORA
   
3.2.1
Enota urejanja UN1
   
3.2.2
Enota urejanja UN2
   
3.2.3
Enota urejanja UN3
   
3.2.4
Enote urejanja AP4, AP5 in AP6
   
3.2.5
Enote urejanja OP7, OP8, OP9 in OP14
   
3.2.6
Enote urejanja OP10, OP11, OP12 in OP13
   
3.2.7
Enoti urejanja AC15 in AC16
 
3.3
SPREMLJANJE STANJA OKOLJA V PROSTORU
4.
PREHODNE, POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE
5
PRILOGE
 
Priloga 1:
Pregled strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve v OPN
 
Priloga 2:
Prikaz kontinuitete urejanja naselij
 
Priloga 3:
Pregled okvirnih območij naselij v OPN
 
Priloga 4:
Bilance površin v OPN
 
Priloga 5:
Pregled MOEUP glede na ON, PNRP in načine urejanja
 
Priloga 6:
Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti za območja nepozidanih stavbnih zemljišč na območjih, kjer so določeni razredi poplavne nevarnosti
 
(3)
Grafični prikazi OPN vsebujejo:
 
A
Strateški del vsebuje grafične prikaze v merilu 1:50.000:
 
1
Zasnova prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice
 
2
Zasnova gospodarske javne infrastrukture:
   
2.1
prometna infrastruktura
   
2.2
elektronske komunikacije, energetika, komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja, druga področja
 
3
Zasnova poselitve: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve
 
4
Usmeritve za prostorski razvoj občine:
   
4.1
za poselitev in celovito prenovo
 
   
4.2
za razvoj v krajini
 
   
4.3
za določitev namenske rabe zemljišč
 
   
4.4
za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
 
   
4.5
območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter območja za obrambne potrebe
B
Izvedbeni del vsebuje grafične prikaze:
 
1
Pregledni prikaz občine z razdelitvijo na liste v merilu 1:50.000
   
 
2
Pregledni prikaz občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:50.000
 
3
Prikaz osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora, območij enot urejanja prostora ter in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5.000 na 27 kartah DKN:
   
3.01 – Sl. Bistrica 25,
3.02 – Sl. Bistrica 33,
3.03 – Sl. Bistrica 34,
   
3.04 – Sl. Bistrica 35,
3.05 – Sl. Bistrica 36,
3.06 – Sl. Bistrica 37,
   
3.07 – Sl. Bistrica 38,
3.08 – Sl. Bistrica 39,
3.09 – Sl. Bistrica 43,
   
3.10 – Sl. Bistrica 44,
3.11 – Sl. Bistrica 45,
3.12 – Sl. Bistrica 46,
   
3.13 – Sl. Bistrica 47,
3.14 – Sl. Bistrica 48,
3.15 – Sl. Bistrica 49,
   
3.16 – Šentjur 3,
3.17 – Šentjur 4,
3.18 – Šentjur 5,
   
3.19 – Šentjur 6,
3.20 – Šentjur 7,
3.21 – Šentjur 8,
   
3.22 – Šentjur 9,
3.23 – Šentjur 10,
3.24 – Šentjur 17,
   
3.25 – Šentjur 18,
3.26 – Šentjur 19,
3.27 – Šentjur 20
 
4
Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:5.000 na 27 kartah DKN z oznako listov od 4.01 do 4.27
 
5
Legenda
 

3. člen

(obvezne priloge OPN)

 
Obvezne priloge vsebujejo:
 
1.
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta Strategija prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS ali SPRS; Uradni list RS, št. 76/04).
 
2.
Prikaz stanja prostora Občine Slovenske Konjice, z datumom september 2009, dopolnjeno februar 2014, ki ga je izdelalo podjetje GEOFOTO d.o.o. – podjetje za geodetske in računalniška storitve, Slovenske Bistrica.
 
3.
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN (navedene v Prilogi 1 k temu odloku), med drugim Urbanistični načrt Slovenske Konjice, Urbanistični načrt Loče in Urbanistični načrt Tepanje.
 
4.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
 
5.
Obrazložitev in utemeljitev OPN.
 
6.
Povzetek za javnost.
 
7.
Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine Slovenske Konjice, št. proj. PVO-03/09, datum junij 2013, dopolnitve: maj 2014, oktober 2014, november 2014, ki ga je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window