Pravilnik o spremembi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1515/2014, stran 4097 DATUM OBJAVE: 26.5.2014

VELJAVNOST: od 10.6.2014 / UPORABA: od 10.6.2014

RS 37-1515/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/14

Časovnica

Na današnji dan, 21.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.6.2014
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1515. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka 20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter tretjega odstavka 125. člena in za izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

 

1. člen

 
V Pravilniku o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13) se 20. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»20. člen

(status gospodarstva glede klasičnega praskavca)

 
(1)
Preglede iz točke 1.1.3 (d) Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES pred pridobitvijo statusa nadzorovanega tveganja izvajajo odobreni veterinarji.
 
(2)
Vlogo za pridobitev statusa gospodarstva z nadzorovanim ali zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec vloži imetnik živali na OU Uprave na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Uprave.
 
(3)
Na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka opravi uradni veterinar OU Uprave prvi pregled reje glede izpolnjevanja pogojev iz točke 1.1.3 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES za podelitev statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec ali pogojev iz točke 1.1.2 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES za podelitev statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec.
 
(4)
OU Uprave podeli status gospodarstva z zanemarljivim ali nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec.
 
(5)
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena OU Uprave gospodarstvu, ki je vključeno v rejski program in mu je priznana rejska organizacija podelila status odpornosti tropa na ravni I v skladu s potrjenim rejskim programom, podeli status gospodarstva z zanemarljivim tveganjem na podlagi vloge imetnika živali. Vlogi imetniki živali priložijo potrdilo rejske organizacije o priznanju statusa odpornosti tropa na ravni I.
 
(6)
Za izvajanje točke 1.1.3.(f) Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES v zvezi s pridobitvijo in vzdrževanjem statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec ter za izvajanje točke 1.1.2.(f) Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES v zvezi z vzdrževanjem statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec mora imetnik živali:
 
-
zagotoviti, da so vse živali, namenjene za zakol, ki so starejše od 18 mesecev, zaklane v odobrenih obratih za klanje drobnice;
 
-
vse poginule živali oddati NVI, ki jih odpelje v obrat za zbiranje trupel poginulih živali;
 
-
pri odvozu trupla poginule ovce ali koze, starejše od 18 mesecev, opozoriti strokovnega delavca NVI, da gre za živali, ki so starejše od 18 mesecev in da ima gospodarstvo status gospodarstva z nadzorovanim ali zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec.
 
(7)
Za izvajanje točk 1.1.2.(d) in točke 1.1.3.(d) v zvezi z vzdrževanjem statusa uradni veterinar Uprave enkrat letno opravi redni kontrolni pregled izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka točke 1.1.2 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES glede statusa gospodarstva z zanemarljivim tveganjem za klasični praskavec ali iz točke 1.1.3 Oddelka A Poglavja A Priloge VIII Uredbe 999/2001/ES glede statusa gospodarstva z nadzorovanim tveganjem za klasični praskavec.
 
(8)
Uprava vodi in posodablja seznam gospodarstev, ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za klasični praskavec. Seznam tropov s statusom zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja je dostopen na spletni strani Uprave.
 
(9)
Stroški pregledov iz prvega odstavka tega člena ter stroški vzorčenja in laboratorijskega testiranja na TSE iz šestega odstavka tega člena, ki niso zajeti v letni odredbi, ki ureja izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali, bremenijo imetnika živali.«.
 

2. člen

 
Do sklenitve pogodb z veterinarskimi organizacijami za izvajanje nalog odobrenih veterinarjev opravljajo naloge pregledov na kmetijskih gospodarstvih iz prvega odstavka spremenjenega 20. člena pravilnika veterinarske organizacije s koncesijo v skladu z dosedanjimi predpisi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window