Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4513/2008, stran 13921 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 8.11.2008 / UPORABA: od 8.11.2008

RS 105-4513/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 10. 2008 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04) se v 5. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
C/14.190    Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter
        dodatkov
C/15.200    Proizvodnja obutve
C/16.230    Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C/16.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
        slame in protja
C/17.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
        kartona
C/18.120    Drugo tiskanje
C/18.130    Priprava za tisk in objavo
C/18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/22.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C/25.990    Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
        izdelkov
C/31.090    Proizvodnja drugega pohištva
C/33.120    Popravila strojev in naprav
C/43.341    Steklarska dela
C/43.342    Pleskarska dela
G/47.610    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami
G/47.782    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
H/49.410    Cestni tovorni promet
I/56.101    Restavracije in gostilne
I/56.103    Slaščičarne in kavarne
I/56.300    Strežba pijač
J/58.110    Izdajanje knjig
J/58.130    Izdajanje časopisov
J/58.140    Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190    Drugo založništvo
J/62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
L/68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
M/69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje
M/72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
M/73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.100    Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
M/74.200    Fotografska dejavnost
M/74.300    Prevajanje in tolmačenje
N/77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
        zakup
N/77.120    Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N/77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in
        opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210    Splošno čiščenje stavb
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
R/90.010    Umetniško uprizarjanje
R/90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
R/90.030    Umetniško ustvarjanje
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011    Dejavnost knjižnic
R/91.012    Dejavnost arhivov
R/91.020    Dejavnost muzejev
S/96.021    Frizerska dejavnost
S/96.022    Kozmetična in pedikerska dejavnost.«.
 

2. člen

 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Svet gledališča sestavlja pet članov, in sicer:
 
-
štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela gledališča, financ in pravnih zadev,
 
-
enega člana izvolijo zaposleni v gledališču kot svojega predstavnika.
 
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v gledališču, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
 
Mandat članov sveta gledališča traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
 
Svet gledališča sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet gledališča sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta gledališča.
 
Svet gledališča se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma predlagana večina članov sveta gledališča.
 
Na prvi konstitutivni seji člani sveta gledališča izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
 
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor gledališča ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta gledališča ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor gledališča ali župan Mestne občine Ljubljana.
 
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
 

3. člen

 
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se glasijo:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window