Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-1504/2020, stran 3349 DATUM OBJAVE: 24.6.2020

VELJAVNOST: od 9.7.2020 / UPORABA: od 9.7.2020

RS 90-1504/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 90/20

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.7.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1504. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

 
 
Na podlagi petega odstavka 296. člena, tretjega odstavka 302. člena in šestega odstavka 303. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

 

1. člen

 
V Sklepu o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13 in 12/17) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19«.
 

2. člen

 
V prilogi 1 k sklepu se v točki »1.2. NALOŽBENA POLITIKA« besedilo:
 
»D. TVEGANI KAPITAL
 
1.
pojasnilo, da bodo sredstva vzajemnega pokojninskega sklada naložena v tvegani kapital;
 
2.
opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v tvegani kapital;
 
3.
opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v tvegani kapital.«
 
nadomesti z besedilom:
 
»D. INSTRUMENTI EIB IN ENOTE EVROPSKIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV
 
1.
pojasnilo, da bodo sredstva vzajemnega pokojninskega sklada naložena v:
 
-
finančne instrumenti, ki jih izda ali za katere jamči Evropska investicijska banka v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe;
 
-
enote evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, evropskih skladov za socialno podjetništvo in evropskih skladov tveganega kapitala;
 
2.
opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov;
 
3.
opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov.«.
 
V točki »3.1. REDNO OBVEŠČANJE O STANJU NA OSEBNEM RAČUNU ČLANA« se črta drugi odstavek.
 
Za točko »4.3 IZPLAČILA« se doda nova točka 4.4., ki se glasi:
 
»4.4. NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV
 
Navedba kdaj se šteje, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada prišlo do napake in opis ravnanja upravljavca v primeru napake, pri čemer se upošteva sklep, ki ureja izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v delu ki se nanaša na ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.
 
Navedba, da bo upravljavec nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedel v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in navedba zneska, do katerega upravljavec dodatnega nakazila ne bo izvedel.
 
Navedba, da stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.«.
 
Dosedanja točka 4.4. postane točka 4.5.
 

3. člen

 
V prilogi 2 k sklepu se v točki »3.1. REDNO OBVEŠČANJE O STANJU NA OSEBNEM RAČUNU ČLANA« črta drugi odstavek.
 
Za točko »4.4. PRENOS SREDSTEV ČLANA MED PODSKLADI KROVNEGA POKOJNINSKEGA SKLADA« doda nova točka 4.5., ki se glasi:
 
»4.5. NAPAKA PRI IZRAČUNU ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV
 
Navedba kdaj se šteje, da je pri izračunu čiste vrednosti sredstev podsklada prišlo do napake in opis ravnanja upravljavca v primeru napake, pri čemer se upošteva sklep, ki ureja izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v delu ki se nanaša na ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada.
 
Navedba, da bo upravljavec nakazila premalo izplačanih odkupnih vrednosti izvedel v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne vrednosti enote premoženja podsklada in navedba zneska, do katerega upravljavec dodatnega nakazila ne bo izvedel.
 
Navedba, da stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake, ne bodo bremenili sredstev podsklada.«.
 
Dosedanja točka 4.5. postane točka 4.6.
 
V točki »3. NALOŽBENA POLITIKA« se besedilo
 
»D. TVEGANI KAPITAL
 
1.
pojasnilo, da bodo sredstva podsklada naložena v tvegani kapital;
 
2.
opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v tvegani kapital;
 
3.
opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v tvegani kapital.«
 
nadomesti z besedilom
 
»D. INSTRUMENTI EIB IN ENOTE EVROPSKIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV
 
1.
pojasnilo, da bodo sredstva podsklada naložena v:
 
-
finančne instrumenti, ki jih izda ali za katere jamči Evropska investicijska banka v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe;
 
-
enote evropskih dolgoročnih investicijskih skladov, evropskih skladov za socialno podjetništvo in evropskih skladov tveganega kapitala;
 
2.
opredelitev kriterijev, ki bodo upoštevani pri nalaganju sredstev v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov;
 
3.
opredelitev spodnjih oziroma zgornjih mej izpostavljenosti iz naslova naložb v instrumente EIB in enote evropskih alternativnih investicijskih skladov.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window