Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-169/2013, stran 573 DATUM OBJAVE: 21.1.2013

VELJAVNOST: od 5.2.2013 / UPORABA: od 5.2.2013

RS 5-169/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.2.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/13

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.2.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

169. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) ter za izvrševanje 4. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) in 20. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

 

1. člen

 
V Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09) se v 2. in 5. členu ter Prilogi 1 besedilo »domače živali« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »rejne živali« v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V 2. členu se v 3. točki za besedilom »je vnos dušika« doda besedilo »z organskimi in mineralnimi gnojili«.
 
V 6. točki se besedilo »ostanki predelave bioplinarn« nadomesti z besedilom »ostanki proizvodnje bioplina«.
 
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
 
»7.
Ostanek proizvodnje bioplina je:
 
-
digestat, če gre za gnojilo iz bioplinskih naprav iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali
 
-
bioplinska gnojevka, če gre za gnojilo iz bioplinskih naprav, ki ne sodijo med naprave iz prejšnje alinee;«.
 
Dosedanja 7. točka, ki postane 8. točka, se spremeni tako, da se glasi:
 
»8.
živinska gnojila so hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica in izločki, ki jih živali izločijo na paši. Hlevski gnoj so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč, pomešani s steljo. Gnojevka so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Gnojnica je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča zaradi naravne presnove ter odcednih voda iz gnojišč. Med živinska gnojila se uvršča tudi kompostiran hlevski gnoj in ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka), če so bili za proizvodnjo bioplina uporabljeni tudi hlevski gnoj, gnojevka ali gnojnica;«.
 
Dosedanja 8. do 13. točka postanejo 9. do 14. točka.
 
Dosedanja 14. točka, ki postane 15. točka, se spremeni tako, da se glasi:
 
»15.
tla, prekrita s snežno odejo, so tla, ki so prekrita s snežno odejo ne glede na njeno debelino;«.
 
Dosedanja 15. točka postane 16. točka.
 
Dosedanji 16. in 17. točka, ki postaneta 17. in 18. točka, se spremenita tako, da se glasita:
 
»17.
mejna vrednost vnosa dušika v tla je količina dušika, ki jo za posamezno kmetijsko rastlino lahko vnesemo v tla v obliki mineralnih in organskih gnojil ter pri namakanju rastlin v času od priprave tal za setev do spravila pridelka, pri trajnih nasadih in travnikih pa v obdobju enega koledarskega leta;
 
18.
tekoče organsko gnojilo so gnojevka, gnojnica, tekoči ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka) in druga gnojila organskega izvora, če so v tekočem agregatnem stanju;«.
 
Dosedanja 18. do 23. točka postanejo 19. do 24. točka.
 
V dosedanji 24. točki, ki postane 25. točka, se pred podpičjem doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: rejne živali)«.
 
Dosedanja 25. do 28. točka postanejo 26. do 29. točka.
 

3. člen

 
V 4. členu se za besedo »gnojila« doda besedilo »ali bioplinska gnojevka, četudi ta ne vsebuje živinskih gnojil«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window