Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-791/2013, stran 2828 DATUM OBJAVE: 13.3.2013

VELJAVNOST: od 14.3.2013 / UPORABA: od 14.3.2013

RS 21-791/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.3.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/13

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.3.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

 
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o davč­nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/11 in 94/12) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

 

1. člen

 
V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evi­dencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 52/07) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz de­javnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.«.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost, mora ne glede na določbe tega pravilnika voditi tudi evidence v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.«.
 

2. člen

 
V naslovu II. poglavja se beseda »izdanih« črta.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »izdane knjigo­vodske listine« nadomesti z besedilom »knjigovodske listine, ki dokazujejo poslovne dogodke v zvezi s prihodki, pripoznanimi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali zakonom, ki ureja dohodnino«.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Evidenca se vodi vezano, na prostih listih ali raču­nalniško. Če se vodi računalniško, mora biti kadarkoli možno kontroliranje knjiženja. Evidenco mora biti mogoče prikazati na zaslonu in po potrebi odtisniti na papirju.«.
 
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko vpisa, datum vpisa, številko knjigovodske listine, datum knjigovod­ske listine, opis poslovnega dogodka, znesek iz knjigovodske listine, znesek prihodkov, pripoznanih po Slovenskih računo­vodskih standardih ali zakonu, ki ureja dohodnino, in zne­sek popravka prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja). Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke, ki so pomembni za izračun davka oziroma vplivajo na izračun davka«.
 
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odsta­vek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Za vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin se smiselno upoštevajo pravila za vpisovanje v poslovne knjige po Slovenskem računovodskem standardu 39.16.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window