Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-173/2013, stran 583 DATUM OBJAVE: 21.1.2013

VELJAVNOST: od 22.1.2013 / UPORABA: od 22.1.2013

RS 5-173/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/13

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

173. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje – Kregarjeva ulica

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
Na območju priprave OPPN velja Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 – popr.), v nadaljevanju »ZN«.
 
Ureditve po veljavnem ZN so v večji meri izvedene. Neizvedene so prometne ureditve (mirujoči promet) na zahodni strani območja, nekaj posameznih gradenj individualnih hiš ter nekoliko večje območje vzhodno od Prežihove in južno od območja namenjenega elektro infrastrukturi, kjer je z ZN načrtovana gradnja garaž za potrebe stanovanjskih blokov na Prežihovi 11, 13, 15 in 17, otroški vrtec idr.
 
Občina ugotavlja, da za gradnjo zgoraj omenjenih garaž ni investicijskega interesa. Parkiranje je zagotovljeno na parkiriščih med omenjenimi stanovanjskimi bloki in Prežihovo ulico, ki so v uporabo tudi za potrebe večstanovanjskega bloka na Prežihovi 10 in 12.
 
Prav tako občina ugotavlja, da ni investicijskega interesa za izgradnjo v ZN predvidenega vrtca. Varstvo otrok se zagotavlja znotraj obstoječih kapacitet vrtca Mavrica, ki bo s predvideno obnovo zagotovil zadostne kapacitete tudi v prihodnje.
 
Občina želi omogočiti gradnjo na omenjenem območju za potrebe individualne stanovanjske gradnje, zato je potrebno pripraviti ustrezen prostorski akt. Zaradi možnosti razveljavitve akta ob sprejemu občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju »OPN«) zaradi pretežne izvedenosti in zaradi nove zakonodaje od izdelave ZN, želi občina pripraviti na omenjenem območju nov prostorski akt – občinski podrobni prostorski načrt – OPPN.
 

2. člen

(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
Območje v približni velikosti 2,36 ha zajema še nepozidani del v osrednjem delu stanovanjskega območja Trnje zahodno od Prežihove ulice.
 
Območje deli Kregarjeva cesta. Na območju stoji obstoječa hiša – Kregarjeva 22a. V začetni fazi priprave idejne zasnove se proučijo tudi razmere ob robu območja (zahodno od podaljška Prežihove ulice – črna gradnja, nepozidane posamezne parcele S in V od območja, meja na območje elektro infrastrukture). Natančno se območje določi po seznanitvi lastnikov zemljišč o nameri priprave OPPN in Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.
 
Na južnem delu meji na naravni rob. V tem delu se meja območja uskladi tudi z mejo naselja po osnutku OPN.
 
Natančnejša meja območja se določi v postopku priprave OPPN.
 
Obravnavano območje zajema parcele št.
 
*47, *69, 1/381, 210/15, 210/16, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/2, 29/20, 29/21, 29/3, 29/5 del, 29/6, 29/7, 36/18, 36/19, 36/22, 36/23, 36/24, 36/5, 36/6, 36/7 del, 36/73, 36/75, 36/76, 36/77, 36/78, 36/79, 36/80, 36/81, 38/1, 38/4, 38/7, 48/17, 48/29, 48/30, 48/7 vse k.o. Trnje.
 
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bi bilo potrebno izvesti priključke izven območja (kabliranje elektrovoda).
 

3. člen

(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana, osnutka občinskega prostorskega načrta (v delih, ki niso v nasprotju z veljavnim »planom«), obstoječega ZN, veljavnega DPNja in izkazanih namer lastnikov ter usmeritev KS, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
 
Območje se nameni za gradnjo stanovanjskih hiš, načrtujejo se skupne in prometne površine. Izdela se idejna zasnova pozidave in prometnih ureditev, ki bo izhodišče za pripravo OPPN. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov ter merila in pogoji za urejanje obstoječih objektov.
 
Državni prostorski izvedbeni akti:
 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice, Uradni list RS, št. 50/12 (v nadaljevanju: »DPN«)
 
Občinski prostorski akti:
 
Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991) in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09)
 
Namenska raba: Območje stavbnih zemljišč
 
Ureditveno območje: B4-17S6
 
Način urejanja: ZN
 
Obstoječi PIA: Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 – popr.)
 
Obstoječe stanje:
 
Infrastrukturna opremljenost območja: dostop do javnega cestnega omrežja (LZ 026081), v neposredni bližini območja je vodovod, mešana kanalizacija, elektro, TK in plinovodno omrežje.
 
Varovalni pasovi in varovana območja:
 
-
Varovalni pasovi infrastrukture in
 
-
Prostozračni daljnovod, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
 
-
Kulturna dediščina: NI
 
-
Varstvo narave: NI
 
-
Hidrografija: podzemne vode Brežiškega polja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window