Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1383/2016, stran 4736 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 1.1.2016

RS 32-1383/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah, ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB1, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) (v nadaljevanju odlok) se 2. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
skupina/podskupina kontov/konto/podkonto
EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)
12.626.035,46
70
DAVČNI PRIHODKI
6.855.000,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
4.130.000,00
 
703 Davki na premoženje
1.724.000,00
 
704 Domači davki na blago in storitve
1.001.000,00
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.154.335,81
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
793.379,00
 
711 Takse in pristojbine
147.000,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
246.000,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
459.300,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
2.508.656,81
72
KAPITALSKI PRIHODKI
950.000,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
410.000,00
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred.
540.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
666.699,65
 
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij
666.699,65
 
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz sr. proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.845.531,03
40
TEKOČI ODHODKI
4.884.843,09
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
710.010,00
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
110.018,92
 
402 Izdatki za blago in storitve
3.767.736,59
 
403 Plačila domačih obresti
38.600,00
 
409 Rezerve
258.477,58
41
TEKOČI TRANSFERI
2.821.599,72
 
410 Subvencije
30.000,00
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.202.100,00
 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
375.825,18
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.213.674,54
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.992.394,22
 
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev
4.992.394,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
146.694,00
 
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki
118.194,00
 
432 Inv. transf. proračunskim 
uporabnikom
28.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
–219.495,57
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
5.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
5.000,00
 
750 Prejeta vračila danih posojil
5.000,00
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.)
5.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
85.997,00
50
ZADOLŽEVANJE
85.997,00
 
500 Domače zadolževanje
85.997,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
293.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
293.000,00 
 
550 Odplačila domačega dolga
293.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali +
–421.498,57
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–207.003,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III.
219.495,57 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
421.498,57
 
9009 Splošni sklad za drugo 
(– ali 0 ali +)
 
 

2. člen

 
V odloku se v 10. členu spremeni 5. točka tako, da se glasi:
 
»(5) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2016 je določen v višini 185.997,00 EUR.«
 

3. člen

 
V odloku se v 14. členu doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
»(7) Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun financiranja) je razvidno, da občina v letu 2016 prevzema obveznosti v skupni višini 85.997,00 €, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2018 dalje za poravnavo obveznosti iz naslova rekonstrukcije Rečiške ceste.
 
V ta namen Občina Bled najema dolgoročni brezobrestni kredit pri državnem proračunu v višini 85.997,00 € za dobo 10 let.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window