Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2 morfološka enota 2B/6)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-867/2010, stran 2391 DATUM OBJAVE: 12.3.2010

RS 19-867/2010

 
 

867. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2 morfološka enota 2B/6)

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 27. seji dne 25. 2. 2010 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2 morfološka enota 2B/6)

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za prostorski akt)

 
(1)
S tem odlokom se v skladu z Dolgoročnim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in Srednjeročnim družbenim planom Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo Mrle na Vrhniki (del območja urejanja V1S/2, morfološka enota 2B/6) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
 
(2)
OPPN je izdelan na podlagi idejnih zasnov in strokovnih podlag ter z upoštevanjem:
 
-
prikaza stanja prostora,
 
-
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05),
 
-
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika - Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, Uradni list RS, št. 43/05, Naš časopis, št. 330/06).
 
(3)
OPPN je izdelal Primis Vrhnika d.o.o. dne 27. 1. 2010 pod št. naloge 51/07.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa:
 
-
opis prostorske ureditve,
 
-
umestitev načrtovane ureditev v prostor,
 
-
vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin,
 
-
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
 
-
zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 
-
obveznosti investitorjev in izvajalcev,
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, navedenem v 1. členu tega odloka.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
I.  Tekstualni del:
1.  Besedilo odloka
II.  Grafični del, ki obsega naslednje grafične
   načrte:
1.  Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
   dela OPPN s prikazom lege prostorske
   ureditve v širšem območju
1.1. Izsek iz prostorskih sestavin plana Občine M 1:5000
   Vrhnika
1.2. Izsek iz grafičnega dela PUP za plansko  M 1:2500
   celoto V2
2.  Območje OPPN z obstoječim parcelnim
   stanjem
2.1. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN  M 1:500
3.  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
   območji
3.1. Lega v širšem prostoru in povezave s    M 1:2500
   sosednjimi enotami urejanja prostora
3.2. Vplivi na sosednja območja         M 1:500
4.  Zazidalna oziroma ureditvena situacija s
   prikazom vplivov in povezav s sosednjimi
   območji
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija in    M 1:500
   zunanja ureditev
4.2. Tridimenzionalni prikaz objektov
5.  Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
   priključevanja objektov na gospodarsko
   javno infrastrukturo ter grajeno javno
   dobro
5.1. Prometno tehnična situacija        M 1:500
5.2. Idejna višinska regulacija         M 1:500
5.3. Zasnova komunalne ureditve         M 1:500
6.  Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
   varstvo pred naravnimi in drugimi
   nesrečami, vključno z varstvom pred
   požarom
6.1. Zasnova požarne varnosti in zaščita pred  M 1:500
   poplavami
7.  Načrt parcelacije
7.1. Načrt parcel                M 1:500
7.2. Zakoličbeni elementi parcel in predvidenih M 1:500.
   objektov

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window