Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1241/2013, stran 3930 DATUM OBJAVE: 15.4.2013

RS 31-1241/2013

 
 

1241. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2012

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 20. seji dne 4. 4. 2013 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dravograd za leto 2012

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2012.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dravograd za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2012 znašajo:
 
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       | 8.528.212|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 7.282.947|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 5.948.128|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 4.857.593|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  914.677|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  175.296|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |    562|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              | 1.334.819|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki      | 1.083.322|
|   |od premoženja                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine           |   3.445|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   3.294|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   31.056|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  213.702|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  134.044|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   47.345|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. |   86.699|
|   |dolgoročnih sredstev             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE               |   25.899|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.320|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic naravnih  |   23.579|
|   |nesreč                    |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 1.085.322|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  487.212|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  598.110|
|   |iz sredstev EU                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU       |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 8.607.668|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                | 2.321.618|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih    |  514.837|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |   84.235|
|   |varnost                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve       | 1.5.87.447|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačilo domačih obresti         |   15.730|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  119.369|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               | 3.019.255|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije                |  161.337|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.335.282|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in  |  317.221|
|   |ustanovam                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      | 1.205.415|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 3.084.760|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    | 3.084.760|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  182.035|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |430 Investicijski transferi         |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi         |  102.359|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi         |   79.676|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI  |  –79.456|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV           |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |   3.600|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |   3.600|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |      |
|   |v jav. skladih in dr. os. javnega prava   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   –3.600|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)            |  260.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  260.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga         |  260.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –343.056|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |  –260.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |  –79.456|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |  –209.775|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window