Navigacija

Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1042/2009, stran 3311 DATUM OBJAVE: 31.3.2009

VELJAVNOST: od 1.4.2009 / UPORABA: od 1.4.2009

RS 24-1042/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/09

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1042. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US RS in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 10. in 10.a do 10.g člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US RS in 57/08), Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 113. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne 12. marca 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA                 |
+------+-------------------------------------------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2010       |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun 2010|
|   |                    |    (v EUR)|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 18.773.684,23|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 13.770.243,93|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            | 11.397.166,05|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    | 10.314.766,05|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   706.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   375.500,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.373.077,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   431.850,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   17.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |    4.616,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    5.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.914.611,88|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |  2.110.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   100.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  2.010.000,00|
|   |in nepredm. dolg. sred.        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |   20.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.848.660,30|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740Transferni prihodki iz drugih    |   785.845,30|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  2.062.815,00|
|   |proračuna iz sred. EU         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   24.780,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za|   22.000,00|
|   |strukturno politiko          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |    2.780,00|
|   |evropskih institucij          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 19.565.293,89|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.715.794,40|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   841.981,23|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   145.912,14|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  3.072.844,79|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   237.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   418.056,47|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  5.403.735,20|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   46.658,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |  3.202.889,20|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|  1.039.899,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  1.114.289,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  7.596.939,29|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  7.569.939,29|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TANSFERI         |  1.848.825,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   751.090,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |  1.097.735,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –791.609,66|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali presežek)|        |
+------+-------------------------------------------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEVIN NALOŽB           |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   13.609,66|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil   |   13.609,66|
|   |vključenim v EZR            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   13.609,66|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+-------------------------------------------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.000.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |  1.000.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)         |   252.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   252.000,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –30.000,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-|   791.609,66|
|   |III.)                 |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |Stanje sredstev na računu zadnji dan  |   30.000,00|
|   |preteklega leta            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-ti pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window