Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-1686/2013, stran 5090 DATUM OBJAVE: 24.5.2013

VELJAVNOST: od 8.6.2013 / UPORABA: od 8.6.2013

RS 44-1686/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 44/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.6.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1686. Uredba o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za obvoznico Tolmin

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je v februarju 2013 pod številko naloge J-7/11 izdelal Acer Novo mesto, d. o. o., Novo mesto.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj in prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v občini Tolmin.
 
(3)
Postopek priprave tega državnega prostorskega načrta se je zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), pri čemer postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden.
 
(4)
Oznake, navedene v 6., 8., 10., 11., 12., 13., 20. in 28. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo ureditve, povezane z novogradnjo obvoznice Tolmin (v nadaljnjem besedilu: obvoznica) in prestavitvijo ali zaščito objektov, omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture.
 
(2)
Vse ureditve, povezane z novogradnjo obvoznice Tolmin, so razvidne iz ureditvene situacije. Vse ureditve, povezane s prestavitvijo ali zaščito objektov, omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture, so razvidne iz zbirne situacije komunalnih vodov in naprav.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window