Navigacija

Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4159/2012, stran 11781 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 29.12.2012

RS 106-4159/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4159. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2013

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        | (v evrih)|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/podskupine kontov             |  Proračun|
|                          | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 18.172.710|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 14.084.403|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 12.178.959|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 11.296.459|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  532.300|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  350.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              | 1.905.444|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     | 1.551.907|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   7.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   8.550|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |  152.987|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  185.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  325.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  325.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 3.763.307|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      | 1.516.508|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.246.799|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 17.821.172|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 3.830.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  753.878|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  120.092|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 2.412.119|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |  148.915|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  395.096|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 7.149.645|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  777.050|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 3.942.349|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  330.145|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      | 2.100.101|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 6.691.427|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 6.691.427|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  150.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   15.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  135.000|
|   |upor.                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ  |  351.538|
|   |(I.-II.)                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin         |     0|
|   |iz naslova privatizacije          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  550.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  550.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  550.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  901.538|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  901.538|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  901.538|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |     0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –351.538|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  –351.538|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |PREDVIDENO STANJE SREDSTEV         |      |
|   |NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2012         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 splošni sklad za drugo         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window