Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-2032/2018, stran 6325 DATUM OBJAVE: 12.6.2018

VELJAVNOST: od 31.5.2018 / UPORABA: od 31.5.2018

RS 40-2032/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/18

Časovnica

Na današnji dan, 9.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2032. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 32. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.345.226
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.960.471
70
DAVČNI PRIHODKI
3.215.166
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.802.156
 
703 Davki na premoženje
366.810
 
704 Domači davki na blago in storitve
46.000
 
706 Drugi davki
200
71
NEDAVČNI PRIHODKI
745.305
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
498.505
 
711 Takse in pristojbine
4.000
 
712 Denarne kazni
2.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
214.800
72
KAPITALSKI PRIHODKI
150.000
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
100.000
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
234.755
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
134.775
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
99.980
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.826.575
40
TEKOČI ODHODKI
1.044.567
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
257.803
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.570
 
402 Izdatki za blago in storitve
666.195
 
403 Plačila domačih obresti
15.000
 
409 Rezerve
62.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.816.798
 
410 Subvencije
222.750
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.067.420
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
147.432
 
413 Drugi tekoči domači transferi
379.205
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.688.961
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.688.961
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
276.249
 
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
244.849
 
432 Investicijski transferi PU
31.400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–481.349
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
 
50
ZADOLŽEVANJE
400.000
 
500 Domače zadolževanje
400.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
 
55
ODPLAČILA DOLGA
197.590
 
550 Odplačila domačega dolga
197.590
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
–278.939
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
202.410
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
481.349
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
279.146
 
9009 Splošni sklad za drugo
279.146
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window