Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2289/2017, stran 6569 DATUM OBJAVE: 1.9.2017

VELJAVNOST: od 2.9.2017 / UPORABA: od 2.9.2017

RS 47-2289/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.9.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 47/17

Časovnica

Na današnji dan, 22.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.9.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2289. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

 
 
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne 18. 8. 2017 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/14, v nadaljevanju: OPN).
 
(2)
Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju SD OPN 1) se nanašajo na območje obvozne ceste naselja Žužemberk. Načrtovanje obvozne ceste bo potekalo v dveh fazah, s SD OPN 1 pa se bo obravnavala le 1. faza, v dolžini cca 2,5 km. Obvozna cesta se je v OPN načrtovala kot prometna rešitev za zagotavljanje večje prometne varnosti in boljše pretočnosti prometa na območju Občine Žužemberk. V OPN je opredeljena v strateškem delu in prikazana v grafičnih prikazih strateškega dela – karti 2: Prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture ter v izvedbenem delu OPN, kjer je potek trase prikazan v grafičnih prikazih (v M 1:5.000), na listih s prikazom območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (črtkano po kmetijskih zemljiščih).
 
(3)
Priprava in izdelava SD OPN 1 je utemeljena z razlogi, da na podlagi obstoječih veljavnih določil OPN ni določene prave namenske rabe za realizacijo obvoznice. Predlog za SD OPN 1 tako vključuje:
 
-
določitev namenske rabe prometne infrastrukture (sprememba namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v območje prometnih površin) ter
 
-
oblikovanje novega EUP, ki se mu dodeli potrebna oznaka ter zanj predpiše (določi) izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
 

2. člen

(okvirno območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)

 
(1)
Trasa obvozne ceste naselja Žužemberk – 1. faza je načrtovana po severozahodnem in vzhodnem robu naselja in pod območjem dela naselja z lokalnim imenom Cviblje. Prostor je nepozidan, razen na delu prehoda predora proti v zahodnem robu naselja, kjer poteka trasa pod stanovanjskim objektom. Na vzhodnem delu je potek trase v bregu naravnega jarka, ki ločuje območje bivšega kamnoloma od pobočja Zafare, se nadaljuje pod območjem Zafare in preide pod hribom Cviblje na odprte kmetijske površine slabše kvalitete.
 
(2)
Območje SD OPN 1 obsega sledeče podrobne namenske rabe prostora (PNRP) ter enote urejanja prostora (EUP): najboljša kmetijska zemljišča (K1): KGV; druga kmetijska zemljišča (K2): KGV, KGV-ZA14, KGV-ŽU-11; stanovanjske površine (SS): ŽU09, oppn50-03; osrednja območja centralnih dejavnosti (CU): ŽU09, oppn50-03, oppn50-01, ŽU48; druga območja centralnih dejavnosti (CD): ŽU04, ŽU05; gospodarske cone (IG): ŽU04, ŽU01, oppn50-01; druge prometne površine (PO): KGV; površine cest (PC): KGV, ŽU48, ŽU04; druge urejene zelene površine (ZD): ŽU107, ZA13. V območje urejanja so vključena zemljišča s parc. št. 366/77, 366/46, 1944/2 (regionalna cesta), 366/53, 366/76, 366/77, 366/42, 366/43, 366/78, 366/44, 366/45, 379/7, 379/6, 1964/4 (regionalna cesta), 379/5, 379/4, 1478, 1484, 366/69, 366/83, 1485/4, 1485/2, 366/81, 372, 1485/1, 1944/5 (lokalna cesta), 1496/6, 1491, 1496/17, 349/1, 349/5, 344/1, 1962/3, 341/2, 341/4, 341/3, 341/5, 1961/44 (regionalna cesta), 1082/5, 1961/41, 329/4, 330/1, 1074/4, 1075/1, 1072/1,1072/4,1072/2,1075/2, 330/2, 329/2, 1082/1, 1961/64, 1961/65, 1039/1, 1047/2, 1034/1, 1037, 1036, 1015/2, *336, 1015/1, 1022/5, 1022/21, 1022/27, 1957/1, 982/1, 982/2, 1022/38, 1957/4, 981/2, 1942/7 (regionalna cesta), 1022/39, vse k.o. Žužemberk.
 
Območje SD OPN 1 je opredeljeno na osnovi poteka trase v OPN (črtkane po kmetijskih zemljiščih). Končno območje SD OPN 1 bo opredeljeno na osnovi idejnega projekta in na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov lokalne skupnosti ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, (v nadaljevanju: NUP), tako da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.
 
(3)
SD OPN 1 bodo pripravljene v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku kot je predpisan za pripravo OPN.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
(1)
Za izdelavo SD OPN 1 se uporabijo že izdelane strokovne podlage, študije, raziskave in ekspertna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo OPN in drugih občinskih prostorskih aktov. Izdelovalec je dolžan uporabiti tudi strokovne podlage NUP, če bo tako določeno v prvih mnenjih za pripravo SD OPN 1. Izdelane strokovne podlage za pripravo občinskih prostorskih aktov pridobi izdelovalec pri pripravljavcu, ostale strokovne podlage pa pri NUP.
 
(2)
Kot posebne strokovne podlage, ki bodo podlaga za SD OPN 1, bo naročnik zagotovil idejni projekt za obvozno cesto 1. faza v vsebini, ki jo zahteva Ministrstvo za infrastrukturo. Odstopanja so dopustna glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window