Navigacija

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-427/2012, stran 885 DATUM OBJAVE: 14.2.2012

VELJAVNOST: od 15.2.2012 / UPORABA: od 15.2.2012

RS 11-427/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.2.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 11/12

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.2.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

427. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 10. redni seji dne 30. 1. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2012

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto     |Proračun leta|
|    |                     |     2012|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.538.654|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.732.185|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.397.235|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.120.811|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   202.424|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    74.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   334.950|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   209.050|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.600|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    3.760|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    5.140|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   115.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   379.437|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   120.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   259.437|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    5.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    5.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   222.032|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   108.532|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   113.500|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   200.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|   200.000|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.592.442|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   864.458|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   173.016|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    31.983|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   641.559|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    17.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.139.908|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    24.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   740.711|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   144.169|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   231.028|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.461.076|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.461.076|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   127.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |    80.000|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    47.000|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   –53.788|
|    |(I.-II.)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     400|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|    1.050|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    1.050|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    1.050|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja   |      0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     –650|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –54.438|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    53.788|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |    54.509|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window