Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1134/2009, stran 3842 DATUM OBJAVE: 6.4.2009

VELJAVNOST: od 7.4.2009 / UPORABA: od 1.4.2009

RS 26-1134/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 26/09

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1134. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2009

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 98. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 19. redni seji dne 26. 3. 2009 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v Skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 113/08; v nadaljevanju odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v evrih
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto        Proračun
                         april–junij
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        603.592
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            598.609
70  DAVČNI PRIHODKI                554.262
   700 Davki na dohodek in dobiček        438.698
   703 Davki na premoženje             80.412
   704 Domači davki na blago in storitve      35.152
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                44.347
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      10.154
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              164
   712 Denarne kazni                 459
   713 Prihodki od prodaje blaga in          628
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           32.942
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in         0
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               4.983
   740 Transferni prihodki iz drugih        4.983
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          427.927
40  TEKOČI ODHODKI                 136.959
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      39.786
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      4.942
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        90.354
   403 Plačila domačih obresti             0
   409 Rezerve                   1.877
41  TEKOČI TRANSFERI                257.955
   410 Subvencije                  2.831
   411 Transferi posameznikom in         181.401
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     25.062
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        48.661
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              14.691
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     14.691
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             18.322
   431 Investicijski transferi pravnim in      7.572
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi           10.750
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      175.665
   (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         1.974
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.974
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       1.974
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       523
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       523
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       523
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          1.451
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55  ODPLAČILA DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       177.116
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    –175.665
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          524.679
------------------------------------------------------------
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window