Navigacija

Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-24/2013, stran 104 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 1-24/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

24. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
Proračun Občine Žirovnica za leto 2014 sestavljajo:
 
-
splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
 
-
posebni del proračuna,
 
-
načrt razvojnih programov.
 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
 
+-------+--------------------------------------------+----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 4.129.450|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 3.241.802|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        | 2.737.322|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.338.355|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |703 Davki na premoženje           |  316.607|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve    |  82.360|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)     |  504.480|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  391.716|
|    |od premoženja                |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   2.360|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni      |   4.000|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki         |  106.404|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)        |  114.500|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   4.500|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  110.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)          |  773.148|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih      |  134.124|
|    |javnofinančnih institucij          |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  639.024|
|    |iz sredstev proračuna EU          |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       | 4.302.672|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)      | 1.013.805|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  267.112|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  48.567|
|    |varnost                   |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  649.841|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |403 Plačila domačih obresti         |   3.400|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |409 Rezerve                 |  44.885|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 1.291.602|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |410 Subvencije               |  71.000|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  592.667|
|    |in gospodinjstvom              |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  244.746|
|    |in ustanovam                |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi      |  383.189|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 1.852.101|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.852.101|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)      |  145.164|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in   |  120.964|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |     |
|    |uporabniki                 |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |  24.200|
|    |uporabnikom                 |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  | –173.222|
|    |II.)                    |     |
|    |(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      | –191.822|
|    |(I. – 7102) – (II.-403-404)         |     |
|    |(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti |     |
|    |minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-   |  936.395|
|    |(40+41)                   |     |
|    |(tekoči prihodki minus tekoči odhodki    |     |
|    |in tekoči transferi)            |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |     |
|    |IN NALOŽB                  |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
|    |(750+751+752)                |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)    |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V.) |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |500 Domače zadolževanje           |     0|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |  20.591|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA               |  20.591|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga        |  20.591|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          | –193.813|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –20.591|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  173.222|
+-------+--------------------------------------------+----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  193.813|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |     |
+-------+--------------------------------------------+----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
 
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
 
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
 
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window