Navigacija

Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4562/2009, stran 14047 DATUM OBJAVE: 14.12.2009

VELJAVNOST: od 15.12.2009 / UPORABA: od 15.12.2009

RS 103-4562/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.12.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 103/09

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.12.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4562. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2008

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B,127/06,14/07) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 14. redni seji dne 13. 7. 2009 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2008

 

1. člen

 
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2008.
 

2. člen

 
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna občine Žiri za leto 2008 znašajo:
 
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               v EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     4.915.777,89
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.059.838,26
70  DAVČNI PRIHODKI              2.768.409,61
   700 Davki na dohodek in dobiček      2.464.336,00
   703 Davki na premoženje           238.580,12
   704 Domači davki na blago in storitve    65.493,49
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.291.428,65
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    87.820,26
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           4.090,87
   712 Globe in druge denarne kazni       1.368,57
   713 Prihodki od prodaje blaga in      405.465,60
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         792.683,35
72  KAPITALSKI PRIHODKI             680.558,30
   720 Prihodki od prodaje osnovnih       78.868,30
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     601.690,00
   neopred. dolgoročnih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI             175.381,33
   740 Transferni prihodki iz drugih      175.381,33
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz evropskih sredstev
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       4.705.046,11
40  TEKOČI ODHODKI              1.287.663,10
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    243.064,23
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    40.293,37
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      980.900,90
   403 Plačila domačih obresti         15.744,05
   409 Rezerve                  7.660,55
41  TEKOČI TRANSFERI             1.405.392,80
   410 Subvencije                59.590,88
   411 Transferi posameznikom in        637.232,88
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   262.232,62
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      446.336,42
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1.836.153,75
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.836.153,75
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           175.839,46
   431 Investicijski transferi pravnim in    47.099,60
   fizičnim osebam, ki niso pr. upor.
   432 Investicijski transferi proračunskim  128.739,86
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        210.728,78
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    342.300
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    342.300
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev        342.300
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     342.300
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     342.300
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      342.300
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah jav.
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)             360.000,00
50  ZADOLŽEVANJE                360.000,00
   500 Domače zadolževanje           360.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            456.232,29
55  ODPLAČILA DOLGA               456.232.29
   550 Odplačila domačega dolga        456.232,29
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     114.499,49
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali
   0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –96.232,29
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   –210.728,78
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    94.341,42
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo       – ali 0 ali +
------------------------------------------------------------
 

3. člen

 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Žiri za leto 2008 so sestavni del tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window