Navigacija
Spoštovani, zaradi nadgradnje optičnega omrežja bo prihajalo do občasnih prekinitev v delovanju portala. Predvidene prekinitve bodo v soboto, 26.9.2020 in v nedeljo, 27.9.2020 med 10.00 in 14.00 uro. Zaradi tega bo posledično moten dostop tudi do vseh vsebin na portalu Tax-Fin-Lex. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2969/2009, stran 8993 DATUM OBJAVE: 4.8.2009

VELJAVNOST: od 5.8.2009 / UPORABA: od 5.8.2009

RS 62-2969/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.8.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 62/09

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.8.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2969. Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08 – ZLS-O in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08 – ZRJ-D), 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 – ZSPDPO) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 21. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008

 

1. člen

 
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2008.
 

2. člen

 
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Straža za leto 2008 znašajo:
 
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   Zaključni račun
                          leta 2008
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.606.941
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2.217.707
70  DAVČNI PRIHODKI                2.090.902
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.772.166
   703 Davki na premoženje             246.244
   704 Domači davki na blago in storitve      72.492
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                126.805
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      76.083
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             3.243
   712 Globe in druge denarne kazni         3.177
   713 Prihodki od prodaje blaga in          567
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           43.735
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           0
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in          0
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               389.234
   740 Transferni prihodki iz drugih        389.234
   javnofinančnih institucij
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
   787 Prejeta sredstva od drugih            0
   evropskih institucij
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3.198.708
40  TEKOČI ODHODKI                 635.397
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      155.306
   401 Prispevki delodajalcev za socialno      24.920
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        455.171
   403 Plačila domačih obresti              0
   409 Rezerve                      0
41  TEKOČI TRANSFERI                889.422
   410 Subvencije                  89.614
   411 Transferi posameznikom in          498.218
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim            108.374
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        193.216
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             1.230.160
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.230.160
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             443.729
   431 Inv. transferi prav. in fiz.        410.942
   osebam, ki niso proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi           32.787
   proračunskim uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –591.767
   (PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova         0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga             0
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –591.767
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     591.767
   IX.)
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     878.192
   PRET. LETA
   9009 Splošni sklad za drugo
-------------------------------------------------------------
 

3. člen

 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Straža za leto 2008 so sestavni del tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window