Navigacija

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2664/2005, stran 6315 DATUM OBJAVE: 30.6.2005

RS 61-2664/2005

 
 

2664. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca

 
 
Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za državni lokacijski načrt)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
 
(2)
Državni lokacijski načrt je izdelal Savaprojekt, d.d., Krško, pod številko projekta 03158-00, maj 2005.
 

2. člen

(vsebina uredbe)

 
(1)
Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev energetske infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev vodnogospodarske infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev in pogojev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, telekomunikacijske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, trajnostne rabe naravnih dobrin ter zagotavljanje obrambnih potreb in varstvo pred naravnimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
 
(2)
Površine, ki so potrebne le v času gradnje hidroelektrarne Blanca in spremljajočih ureditev ter se po zaključenih delih namenijo prvotni ali drugi ustrezni rabi, so določene v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta. Končna parcelacija se izvede po zaključeni gradnji, ureditvah in sanaciji poškodovanih zemljišč.
 
(3)
Ureditve iz prvega in drugega odstavka tega člena so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Sevnica in Krško.
 
(4)
Oznake, navedene v 27., 29., 30., 31. in 38. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE

 

3. člen

(obseg ureditvenega območja)

 
(1)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega:
 
a)
parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani:
 
-
objekti, potrebni za delovanje hidroelektrarne Blanca (območje jezovne zgradbe in bazena hidroelektrarne Blanca z energetskimi in visokovodnimi nasipi in trasa priključnega daljnovoda);
 
-
drugi objekti, potrebni za izvedbo in delovanje hidroelektrarne Blanca (območja ureditev izlivnih delov pritokov, območja deponij in zasipov – nadvišanj terena, prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rušitve, ki jih zahteva gradnja hidroelektrarne Blanca, dostopi do vode, tiha in rekreacijska območja);
 
b)
parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene druge ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva izgradnje hidroelektrarne (prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, zadrževalniki plavin in objekti, ki se sanirajo).
 
(2)
Območje hidroelektrarne Blanca obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
 
a)
parcele in dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za delovanje hidroelektrarne Blanca, in parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani drugi objekti, potrebni za izvedbo in delovanje hidroelektrarne Blanca:
 
-
k.o. Blanca:
 
1/1, 1/4, 11, 2, 65, 83, 93, 1, 2/1, 2/2, 20, 27/1, 27/2, 27/3, 29/1, 29/2, 290/9, 3, 31/1, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 35, 36, 4, 444/1, 444/2, 444/3, 456/2, 457/2, 457/3, 470, 471, 474/1, 474/2, 475, 477/4, 477/5, 478/1, 478/2, 480, 483, 484/3, 5, 590/1, 590/10, 590/11, 590/2, 590/4, 590/6, 590/7, 590/8, 591/1, 60, 604/1, 604/2, 61, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617, 623, 624, 625, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 628, 629, 63/2, 630/1, 630/2, 631, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 64/1, 640, 641/1, 641/2, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646/1, 647/2, 649/1, 65/1, 65/2, 65/3, 650/1, 650/2, 652/1, 652/2, 654, 656/1, 656/2, 660/1, 661, 662, 663/3, 664, 665/1, 666, 68/2, 682/1, 682/2, 684, 685, 686, 687, 688/1, 69/1, 690, 690, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/6, 691/7, 693, 70, 71, 79, 8, 80/1, 80/2, 81, 9/1, 9/2, 91, 92, 98;
 
-
k.o. Boštanj:
 
1013/2, 1013/3, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1020/2, 1020/5, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1024/21, 1036, 287/2, 287/3, 287/4, 297/5;
 
-
k.o. Brezovo:
 
107,110, 112, 135, 137/1, 137/2, 37/2, 55, 56, 57, 58, 59, 99, 103/1, 103/2, 242, 243, 244, 245, 249/2, 249/3, 251, 260, 261, 354/4, 354/6, 354/7, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 361/1, 361/2, 361/3, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/3, 398/1, 398/10, 398/11, 398/14, 398/15, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 617/2, 618, 619, 620/1, 620/2, 620/3, 621/1, 621/2, 622, 625/1, 625/2, 637, 638/1, 638/2, 649, 650, 651, 652, 653, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 669, 671, 672, 673/1, 676/2, 678, 683, 684, 689/1, 689/2, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 701, 703/1, 703/3, 707, 708, 713, 714, 718/2, 719, 720, 721/1, 725, 727, 730/2, 731, 732, 733/1, 736/2, 737, 738, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 743/3, 43/4, 744/1, 744/2, 744/3, 745/1, 745/2, 746, 747, 748, 750, 751/1, 751/2, 751/3, 752, 753, 754/1, 754/2, 755/1, 755/2, 756, 757, 758/1, 758/2, 759/1, 759/2, 760, 761, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764, 765, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767/1, 767/2, 768, 769, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 772, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775, 776/1, 776/2, 777/1, 777/2, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 788/3, 789, 795, 797, 798, 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 809/1, 809/2, 810, 811, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 823, 824, 825, 826, 829, 830, 831, 832/1, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 843/1, 844/2, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2, 850, 851/3, 852/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856, 859, 860/1, 860/2, 861, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 871, 872, 873, 874, 875, 876/2, 877/2, 878, 879, 881, 882, 883, 884/2, 885, 886, 887, 888, 889, 890/1, 891, 892, 893, 896, 897, 898/1, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/2, 906, 907, 908, 909, 910/1, 911, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2, 919, 92, 920, 921, 922/2, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 931, 932, 933, 934/1, 934/2, 935/1, 935/2, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 94, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 951/1, 952, 953, 954, 955, 957, 958/2, 959/1, 96, 960, 961, 962, 963, 964/2, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 967/3, 967/4, 967/5, 968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 97, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973/1, 973/2, 974/1, 974/2, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977/1, 977/3, 977/4, 977/7, 977/8, 977/9, 978/1, 978/2, 978/3, 979, 98/2, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 981/3, 981/5, 984/4, 988/1, 988/2, 989/1, 989/10, 989/11, 989/12, 989/13, 989/14, 989/15, 989/2, 989/3, 989/4, 989/5, 989/6, 989/7, 989/8, 989/9, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 992;
 
-
k.o. Hubajnica:
 
71, 1280/1, 2532/751, 2532/295, 2560;
 
-
k.o. Kladje:
 
259, 263, 264, 376;
 
-
k.o. Log:
 
133, 137/2, 154, 305, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1281, 1284/1, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301, 1302, 1304, 1305/1, 1305/2, 1306, 1307/1, 1307/2, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318/1, 1318/2, 1319, 1320, 1321/1, 1321/2, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337/1, 1337/2, 1338, 1339/1, 1339/2, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1351/1, 1351/2, 1351/3, 1354, 1587, 1588, 1589/1, 1589/2, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598/1, 1598/2, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1605/2, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1614/1, 1614/4, 1615/1, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623/1, 1623/2, 1624, 1625/1, 1626, 1627/1, 1627/2, 1628, 1629, 1630/1, 1631, 1634, 1652/2, 1686/3, 1689/1, 1689/2, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1690/6, 1690/7, 1695, 1696, 1697, 1698/1, 1698/2, 1700, 1701, 1703/1, 1703/2, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1706/1, 1706/3, 1708 /1, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1730, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1738/1, 1739, 1740/1, 1740/5, 2296/6, 2310/3, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2322/1, 2532/657, 2534/1, 2534/10, 2534/11, 2534/14, 2534/17, 2534/9, 2553/8, 2554/1, 2554/1, 2554/2, 2554/3, 2556;
 
-
k.o. Sevnica:
 
10, 100/6, 12/1, 12/2, 1333, 1334, 1364, 1365, 1368, 1446/1, 1446/2, 1447/1, 1447/11, 1447/12, 1447/13, 1447/14, 1447/15, 1447/16, 1447/17, 1447/18, 1447/19, 1447/2, 1447/21, 1447/22, 1447/23, 1447/24, 1447/29, 1447/3, 1447/30, 1447/7, 1447/9, 1494/4, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1501/2, 1504/1, 1507/1, 1509/1, 1510/2, 1518/2, 152/1, 1520/1, 1520/14, 1520/15, 1520/20, 1520/3, 1520/32, 1520/33, 1520/34, 1520/37, 1520/5, 1520/7, 1520/9, 1521/1, 1521/10, 1521/11, 1521/12, 1521/13, 1521/14, 1521/15, 1521/16, 1521/17, 1521/18, 1521/19, 1521/2, 1521/20, 1521/21, 1521/22, 1521/23, 1521/3, 1521/4, 1521/5, 1521/6, 1521/7, 1521/8, 1521/9, 1522/4, 1522/6, 1522/8, 1523/2, 1523/3, 1523/4, 1523/5, 1524/1, 1524/2, 1526/1, 1526/17, 1526/2, 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1526/9, 154, 158/6, 16/1, 16/2, 16/3, 160/2, 162, 167/1, 167/2, 174/1, 174/2, 2, 236, 239, 242, 245/1, 245/2, 248, 251, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 262/1, 264, 266/1, 266/3, 27/1, 27/2, 270/2, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 292/9, 295/15, 295/16, 295/17, 297/10, 297/11, 297/8, 297/9, 3, 33, 336/1, 336/2, 336/5, 336/6, 338, 340, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 344/2, 344/3, 344/4, 347/3, 35/1, 39/2, 39/3, 4/1, 4/2, 40, 44/2, 44/3, 44/4, 44/6, 48, 51/5, 520/4, 542/1, 542/2, 545/3, 549/11, 549/12, 549/2, 549/3, 549/4, 552, 556/1, 556/11, 556/12, 556/17, 556/18, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 557, 58/2, 71/4, 76/7, 77/2, 77/5, 79/1, 9/1, 9/2, 926/1, 926/3, 926/4, 95/4, 961, 964/1;
 
-
k.o. Studenec:
 
149, 2431/10, 2431/2, 2431/3, 2431/4, 2431/5, 2431/6, 2431/7, 2431/8, 2452, 2456, 2470, 2483, 2485/1, 2485/2, 2486/1, 2486/2, 2487, 2489, 2490, 2491, 2493, 2494, 2496/1, 2497/1, 2497/2, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504/1, 2504/2, 2505/1, 2505/2, 2506/1, 2506/2, 2506/3, 2506/4, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2513/1, 2513/2, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530/2, 2531/1, 2531/2, 2532, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544/1, 2544/2, 2545/1, 2545/2, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551/3, 2551/4, 2551/5, 2552, 2553/1, 2555/1, 2555/2, 2556/1, 2560, 2564/1, 2564/7, 2564/8, 2567/1, 2569/1, 2570, 2571, 2572, 2575/1, 2575/3, 2579, 2580/1, 2580/4, 2580/6, 2590/1, 2590/231, 2590/232, 2671/1, 2671/3, 2671/4, 2671/6, 2674/1, 2674/19, 2674/2, 2674/20, 2674/23, 2674/24, 2674/4, 2676, 2686/1, 2686/2, 2686/3;
 
-
k.o. Šmarje:
 
13/1, 13/2, 14/3, 14/4, 15/1,15/10, 15/3, 15/9, 153/1, 153/6, 154, 155, 158, 159/2, 20/9, 863/7, 875/3, 875/4, 875/5, 875/6, 875/7, 875/8, 875/9, 883/1, 883/2;
 
-
k.o. Veliki trn:
 
2482/1, 2482/3, 2620/18, 2620/3, 2628/2, 2961/1, 2992;
 
b)
parcele oziroma dele parcel, na katerih so predvidene druge ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva izgradnje hidroelektrarne:
 
1.
objekti – sanacije:
 
-
k.o. Boštanj:
 
275/1, 275/2, (Dolenji Boštanj 56a), 274/5 (Dolenji Boštanj 56), 274/3 (Dolenji Boštanj 62c), 274/3, 274/21 (Dolenji Boštanj 62a), 271/1 (Dolenji Boštanj 62), 222/3 (Dolenji Boštanj 26), 218/1 (Dolenji Boštanj 25), 214/1 (Dolenji Boštanj 20d);
 
-
k.o. Sevnica:
 
35/2 (Glavni trg 13a), 44/4 (Glavni trg 6), 51/4, 51/5 (čuvajnica), 44/3 (Glavni trg 3);
 
-
k.o. Log:
 
1689/2 (Log 32), 1690/7 (Log 33), 1700 (Log b.št.);
 
-
k.o. Brezovo:
 
102 (Gornje Brezovo 9);
 
2.
visokonapetostni kablovod Brestanica–Sevnica:
 
-
k.o. Studenec:
 
2497/2, 2497/1, 2501, 2502, 2671/1, 2567/3;
 
-
k.o. Log:
 
2534/1, 1281, 1284/1, 1284/2, 1285;
 
3.
zadrževalnik plavin na Kolarjevem grabnu:
 
-
k.o. Brezovo:
 
174/1, 170d, 171d, 172d, 987d, 985/1d, 212/1d, 211d, 216d;
 
4.
zadrževalnik plavin na Žrvinskem grabnu:
 
-
k.o. Brezovo:
 
298/3d, 298/1d, 283/1d;
 
5.
trasa dela povezovalnega vodovoda Blanca–Brezovo:
 
-
k.o. Blanca:
 
667, 30, 52/1, 56/1, 53, 55/1,15/2, 17/1, 16, 17, 15, 58/2, 668/1, 668/2, 685, 10/3, 425, 35, 424, 36, 108, 111, 33, 113, 114, 115, 679, 116/1, 116/2, 124;
 
6.
kanalizacija ob Florjanskem potoku:
 
-
k.o. Sevnica:
 
1499/3, 39/3, 1520/20, 100/6, 1524/2, 101/4, 100/5, 100/6, 100/4, 101/4, 101/1, 101/2, 1520/19, 1520/18, 100/2, 100/3, 92, 98, 93, 97/1, 97/2, 95/2, 95/1, 96/4, 96/4, 96/2;
 
7.
kanalizacija ob Drožanjskem potoku:
 
-
k.o. Sevnica:
 
174/1, 169/3, 168/1, 168/4, 168/3, 1518/2, 5/7, 5/2, 1526/6, 1520/5, 1520/34, 1523/3, 158/4, 1520/3, 1520/11, 1526/2;
 
8.
črpališče pri retenziji Mirne:
 
-
k.o. Boštanj:
 
1032/25, 1037/2, 1020/4, 1020/2;
 
9.
trase priključnih elektrovodov črpališč zalednih voda:
 
-
k.o. Boštanj:
 
218/3, 221/3, 222/8, 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227, 228, 232/2, 233/2, 234/3, 234/1, 265/2, 1032/24, 1032/25, 1037/2 (do Č1);
 
-
k.o. Sevnica:
 
30/5, 30/1, 1520/13, 1526/8 (do Č3);
 
10.
sanacija železniških prepustov:
 
-
k.o. Brezovo:
 
991/1;
 
-
k.o. Sevnica:
 
1526/6;
 
11.
rekonstrukcija poti za kolesarsko stezo:
 
-
k.o. Brezovo:
 
102, 991/1, 977/10, 697/2, 697/3, 977/8, 697/1, 635, 636;
 
-
k.o. Šmarje:
 
883/1;
 
12.
denivelacija platoja in blok ventila BV2:
 
-
k.o. Log:
 
1284/1, 1284/2;
 
13.
rekonstrukcija mostu na reki Mirni:
 
-
k.o. Boštanj:
 
1020/2, 1018/3 d;
 
-
k.o. Log:
 
2552/3, 2552/4 d.
 
(3)
Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazana tudi v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window