Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1218/2012, stran 2537 DATUM OBJAVE: 16.4.2012

VELJAVNOST: od 17.4.2012 / UPORABA: od 17.4.2012

RS 28-1218/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.4.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 28/12

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.4.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2012

 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1, 55/09 in 57/10) je Občinski svet Občine Zreče na 12. redni seji dne 28. 3. 2012 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2012

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
 
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto    |   Proračun|
|                        |   leta 2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 8.769.925,54|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 5.564.684,74|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 4.811.328,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 3.796.128,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  506.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  492.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |   17.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  753.356,74|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  254.600,00|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   5.050,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   4.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|  396.850,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   92.856,74|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  120.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  120.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |     0,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             | 1.568.227,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  | 1.568.227,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.517.013,80|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  295.165,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sred. iz drž. proračuna   | 1.221.848,80|
|   |iz sred. proračuna EU          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 10.304.001,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.007.580,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  475.472,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   77.320,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.291.888,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   49.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  113.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.215.048,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  126.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 1.430.943,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  214.955,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  442.350,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 4.921.273,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 4.921.273,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  160.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |  155.100,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |porabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   5.000,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      | –1.534.075,46|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |     0,00|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.700.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 1.700.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  188.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  188.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –22.075,46|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | 1.512.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            | 1.534.075,46|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  116.437,22|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       | – ali 0 ali +|
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
 

2. člen

 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
 
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 1.700.000,00 EUR.«
 

3. člen

 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window