Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-183/2020, stran 597 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 31.1.2020 / UPORABA: od 31.1.2020

RS 7-183/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.1.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

183. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 7. 11. 2019 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:
 
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
Realizacija 2018 v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
22.605.382
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.377.549
70 DAVČNI PRIHODKI
18.134.634
700 Davki na dohodek in dobiček
15.257.383
703 Davki na premoženje
2.224.636
704 Domači davki na blago in storitve
447.881
706 Drugi davki in prispevki
204.734
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.242.915
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.339.144
711 Takse in pristojbine
23.742
712 Globe in druge denarne kazni
33.207
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
173.811
714 Drugi nedavčni prihodki
673.011
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.056.258
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
32.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.024.258
73 PREJETE DONACIJE
11.550
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.550
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.042.732
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.042.732
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
117.293
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
117.293
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
23.088.241
40 TEKOČI ODHODKI
5.854.245
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.301.573
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
213.207
402 Izdatki za blago in storitve
3.821.458
403 Plačila domačih obresti
120.147
409 Rezerve
397.860
41 TEKOČI TRANSFERI
10.457.277
410 Subvencije
142.292
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.935.217
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
840.248
413 Drugi tekoči domači transferi
3.539.520
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.811.924
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.811.924
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
964.795
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
257.242
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
707.553
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–482.859
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.470.851
50 ZADOLŽEVANJE
1.470.851
500 Domače zadolževanje
1.470.851
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.477.740
55 ODPLAČILA DOLGA
1.477.740
550 Odplačila domačega dolga
1.477.740
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–489.748
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–6.889
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
482.859
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
3.312.013
 
Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve zaključnega računa proračuna in načrtov razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v posebnem delu so prikazani realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2018.
 

3. člen

 
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2018 so dosežena v naslednjih zneskih:
 
1. Prihodki
228.861
2. Odhodki
221.791
3. Ostanek sredstev preteklega leta
9.474
4. Ostanek sredstev rezerv konec leta
16.543

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window