Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-26/2013, stran 107 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 1-26/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

26. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013

 

1. člen

 
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11, 98/11, 8/12, 30/12, 64/12 in 87/12) se v prvem odstavku 1. člena v:
 
-
prvi alinei besedilo »Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1)«;
 
-
četrti alinei besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str. 7)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007(UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1)«.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 4. člena se v napovednem stavku številka »581.440.943« nadomesti s številko »574.440.943«.
 
V drugem odstavku se v točki b) številka »279.112.973« nadomesti s številko »272.112.973«.
 
V tretjem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
 
»– 42.516.337 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letu 2012,«.
 
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
 
»– 45.006.059 eurov za obveznosti, prevzete v letu 2013.«.
 
V četrtem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
 
»– 40.874.819 eurov za obveznosti, prevzete v letu 2012,«.
 
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
 
»– 34.078.738 eurov za obveznosti, prevzete v letu 2013.«.
 

3. člen

 
V Prilogi 4 Katalog kršitev in sankcij se v poglavju B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a v četrtem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
 
»
+---------+--------------------------+------------+-------------+
| Skupina |   Opis neizpolnjene  | Znižanje |  Podukrep |
| kršitev |   obveznosti ali   |plačila v 1.|  KOP-a  |
|     |   neupoštevanega   | letu ( %) |       |
|     |    merila/pogoja   |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|I.    |Zasnova petletnega    |   5   | ZEL, IPL, |
|     |kolobarja ni izdelana že |      | NEP, SOR, |
|     |ob vstopu v podukrep.   |      |   VVO   |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Fitofarmacevtska sredstva |   5   | KOL, ZEL, |
|     |se ne uporabljajo na   |      | NEP, TSA, |
|     |osnovi prognoze, kjer le- |      |   SOR   |
|     |ta obstaja.        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Kmetovanje se ne izvaja v |   5   | IPL, IPS, |
|     |skladu s tehnološkimi   |      |  IVG, IVR |
|     |navodili za integrirano  |      |       |
|     |pridelavo in pravilnikom, |      |       |
|     |ki ureja integrirano   |      |       |
|     |pridelavo.        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Kmetovanje se ne izvaja v |   5   |   EK   |
|     |skladu s pravilnikom, ki |      |       |
|     |ureja ekološko pridelavo. |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Za skupno rabo planine  |   5   |  PP, PPP  |
|     |ali planinskega pašnika  |      |       |
|     |ni izdelan pašni red   |      |       |
|     |(potreben je samo, če   |      |       |
|     |planino uporablja več   |      |       |
|     |KMG-jev).         |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Evidenca o nakupu krme in |   5   |  PAS, REJ |
|     |krmil se ne vodi.     |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Dnevnik paše se ne vodi  |   5   |   EKP   |
|     |oziroma načrt ureditve  |      |       |
|     |pašnika in paše ni    |      |       |
|     |izdelan.         |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Evidence o vseh delovnih |   5   |   VSI   |
|     |opravilih, ki se izvajajo |      |       |
|     |pri podukrepu, se ne   |      |       |
|     |vodijo oziroma ne     |      |       |
|     |hranijo.         |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Izobraževalni program v  |   5   |   VSI   |
|     |obsegu najmanj štiri ure |      |       |
|     |letno ni opravljen.    |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|II.   |Obdobje paše znotraj   |   20   |   EKP   |
|     |čredinke presega 90    |      |       |
|     |normalnih pašnih dni.   |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Paša na površini, ki je  |   20   |   EKP   |
|     |vključena v podukrep,   |      |       |
|     |traja manj kot 60 pašnih |      |       |
|     |dni.           |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Pojavljajo se znaki    |   20   |   EKP   |
|     |preobremenjenosti in   |      |       |
|     |degradiranosti.      |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Petletni kolobar se ne  |   20   |  KOL, IPL |
|     |izvaja na vseh njivskih  |      |       |
|     |površinah.        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |V podukrep niso vključene |   20   |  KOL, IPL |
|     |vse njivske površine.   |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Zasnova petletnega    |   20   |   KOL   |
|     |kolobarja ob vstopu v   |      |       |
|     |podukrep ni izdelana za  |      |       |
|     |vse njivske površine.   |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Na KMG-ju nakup krmnih  |   20   |  PAS, REJ |
|     |mešanic, žit, oljnih   |      |       |
|     |tropin in druge močne   |      |       |
|     |krme presega 1.200 kg na |      |       |
|     |GVŽ letno pri govedu,   |      |       |
|     |konjih in drobnici, 2.100 |      |       |
|     |kg na GVŽ letno pri    |      |       |
|     |prašičih, 7.000 kg na GVŽ |      |       |
|     |letno pri kokoših     |      |       |
|     |nesnicah, 6.500 kg na GVŽ |      |       |
|     |letno pri pitovnih    |      |       |
|     |piščancih in 4.000 kg na |      |       |
|     |GVŽ letno pri purah.   |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporablja se krma in   |   20   |  PAS, REJ |
|     |krmni dodatki, ki     |      |       |
|     |vsebujejo gensko     |      |       |
|     |spremenjene organizme   |      |       |
|     |oziroma izdelke      |      |       |
|     |pridobljene iz njih.   |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |KMG, od katerega je bila |   20   |  PAS, REJ |
|     |odkupljena koruzna    |      |       |
|     |silaža, ni vključeno v  |      |       |
|     |integrirano ali ekološko |      |       |
|     |pridelavo.        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Za krmo, kupljeno na trgu |   20   |  PAS, REJ |
|     |evidenci o nakupu krme in |      |       |
|     |krmil nista priložena   |      |       |
|     |račun in deklaracija.   |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Organizirana je sezonska |   20   |  PP, PPP  |
|     |paša živali z       |      |       |
|     |vsakodnevnim vračanjem  |      |       |
|     |živali v domačo oskrbo.  |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Po zaključku pašne sezone |   20   |  PP, PPP  |
|     |na planinskem pašniku ni |      |       |
|     |opravljeno ročno čiščenje |      |       |
|     |grmičevja in plevelov.  |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Pri planinski paši s   |   20   |   PPP   |
|     |pastirjem pastir na    |      |       |
|     |planini ni stalno     |      |       |
|     |prisoten.         |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |S pastirjem ni sklenjena |   20   |   PPP   |
|     |pogodba (vložen je    |      |       |
|     |zahtevek za podukrep KOP- |      |       |
|     |a 214-II/1 planinska paša |      |       |
|     |s pastirjem, ni pa    |      |       |
|     |priložena pogodba s    |      |       |
|     |pastirjem).        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Upravičenec nima     |   20   |   VSI   |
|     |gnojilnega načrta     |      |       |
|     |veljavnega za leto    |      |       |
|     |vlaganja zahtevka na   |      |       |
|     |podlagi analize tal, ki  |      |       |
|     |ni starejša od petih let |      |       |
|     |(potrebno le, če se gnoji |      |       |
|     |z mineralnimi gnojili).  |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Na površinah, ki ležijo  |   20   |   VVO   |
|     |na vodovarstvenem     |      |       |
|     |območju, se ne izvaja   |      |       |
|     |vsaj en podukrep KOP-a.  |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|III.   |Uporabljajo se mineralna |   40   |   EKP   |
|     |gnojila, ki vsebujejo   |      |       |
|     |dušik.          |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporabljajo se      |   40   | GRB, ETA, |
|     |fitofarmacevtska     |      | EKP, HAB, |
|     |sredstva.         |      | MET, STE, |
|     |             |      |   VTR   |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporabljajo se mineralna |   40   | GRB, ETA, |
|     |gnojila.         |      | HAB, MET, |
|     |             |      |  STE, VTR |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Količina uporabljenega  |   40   | IPS, IVG, |
|     |dušika presega vrednost  |      | IVR, S35, |
|     |iz stolpca »Skupni dušik |      | S50, TSA, |
|     |za podukrepe*« iz     |      | V30, V40, |
|     |preglednice 2 priloge 1  |      |  SOR, REJ |
|     |iz uredbe za ukrepe osi  |      |       |
|     |2.            |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Količina uporabljenega  |   40   | KOL, ZEL, |
|     |dušika iz mineralnih   |      |  IPL, NEP |
|     |gnojil presega 170 kg/ha |      |       |
|     |letno oziroma vrednost iz |      |       |
|     |stolpca »Skupni dušik   |      |       |
|     |(standard)« iz      |      |       |
|     |preglednice 2 priloge 1  |      |       |
|     |iz uredbe za ukrepe osi  |      |       |
|     |2, če je ta vrednost   |      |       |
|     |manjša od 170 kg/ha    |      |       |
|     |letno.          |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Pri pridelavi pšenice,  |   40   | KOL, ZEL, |
|     |rži, ječmena, ovsa in   |      |  NEP, SOR |
|     |tritikale se uporabljajo |      |       |
|     |regulatorji rasti.    |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Količina vnesenega bakra |   40   |  V30, V40 |
|     |presega 6 kg/ha letno.  |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporaba insekticidov   |   40   |  V30, V40 |
|     |proti gozdnemu sukaču ni |      |       |
|     |ustrezna.         |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporaba predpisanih    |   40   |  V30, V40 |
|     |fungicidov ni ustrezna.  |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporaba predpisanih    |   40   |  V30, V40 |
|     |herbicidov ni ustrezna.  |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Enkratni odmerek dušika  |   40   |   VVO   |
|     |na posamezni površini z  |      |       |
|     |zahtevkom za podukrep VVO |      |       |
|     |presega 30 kg N/ha.    |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|IV.   |Uporabljajo se      |   100  | PP, PPP, VVO|
|     |fitofarmacevtska     |      |       |
|     |sredstva, ki niso     |      |       |
|     |dovoljena v ekološki   |      |       |
|     |pridelavi.        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporabljajo se gnojila,  |   100  | PP, PPP, VVO|
|     |ki niso dovoljena v    |      |       |
|     |ekološki pridelavi.    |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Uporablja se blato iz   |   100  |   VSI   |
|     |čistilnih naprav, mulj in |      |       |
|     |ostanki iz ribogojnic   |      |       |
|     |oziroma kompost, ki ni  |      |       |
|     |pridelan na KMG-ju.    |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Upravičenec ne omogoči  |   100  |   VSI   |
|     |oziroma ne dovoli     |      |       |
|     |vpogleda v ustrezno    |      |       |
|     |dokumentacijo na KMG-ju  |      |       |
|     |oziroma dostopa do    |      |       |
|     |kmetijskih zemljišč in  |      |       |
|     |zgradb za namene IAKS in |      |       |
|     |kontrole izvajanja    |      |       |
|     |podukrepov KOP-a     |      |       |
|     |(upravičenec ne omogoči  |      |       |
|     |inšpekcijskega pregleda). |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Upravičenec ni pridobil  |   100  | IPL, IPS, |
|     |certifikata o integrirani |      |  IVG, IVR |
|     |pridelavi.        |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Upravičenec ni pridobil  |   100  |   EK   |
|     |certifikata oziroma    |      |       |
|     |potrdila za ekološko   |      |       |
|     |pridelavo oziroma     |      |       |
|     |predelavo kmetijskih   |      |       |
|     |pridelkov oziroma živil. |      |       |
|     +--------------------------+------------+-------------+
|     |Ne uporablja se le na KMG |   100  |   VVO   |
|     |pridelana organska masa  |      |       |
|     |(odpadki).        |      |       |
+---------------------------------------------------------------+
 
KOL Ohranjanje kolobarja     V30 Strmi vinogradi z nagibom 30–40
                    odstotkov
ZEL Ozelenitev njivskih površin  V40 Strmi vinogradi z nagibom nad 40
                    odstotkov
IPL Integrirano poljedelstvo   PAS Reja avtohtonih in tradicionalnih
                    pasem domačih živali
IPS Integrirano sadjarstvo    SOR Pridelava avtohtonih in tradicionalnih
                    sort kmetijskih rastlin
IVG Integrirano vinogradništvo  REJ Sonaravna reja domačih živali
IVR Integrirano vrtnarstvo    ETA Ohranjanje ekstenzivnega travinja
EK  Ekološko kmetovanje      EKP Ohranjanje ekstenzivnih kraških
                    pašnikov
PP  Planinska paša brez pastirja ZVE Reja domačih živali v osrednjem
                    območju pojavljanja velikih zveri
NEP Neprezimni posevki      HAB Ohranjanje posebnih traviščnih
                    habitatov
PPP Planinska paša s pastirjem  MET Ohranjanje traviščnih habitatov
                    metuljev
S35 Košnja strmih travnikov z
   nagibom 35-50 odstotkov    STE Ohranjanje steljnikov
S50 Košnja strmih travnikov z
   nagibom nad 50 odstotkov   VTR Ohranjanje habitatov ptic vlažnih
                    ekstenzivnih travnikov na območjih
                    Natura 2000
GRB Košnja grbinastih travnikov  VVO Pokritost tal na vodovarstvenem
                    območju
TSA Travniški sadovnjaki
                                      «.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window