Navigacija

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3825/2012, stran 10288 DATUM OBJAVE: 18.12.2012

VELJAVNOST: od 19.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 99-3825/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 99/12

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3825. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2013

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) je župan Občine Kočevje dne 10. 12. 2012 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2013

 

1. člen

 
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2013 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za leto 2012 in za enake programe kot v letu 2012.
 

2. člen

 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2012, to je do višine 2.935.706,91 €.
 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v naslednjih skupnih zneskih in na način kot je določeno v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov/konto     |   Proračun|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 3.370.399,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.189.054,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.582.238,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.456.909,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   57.975,01|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   71.197,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |   –3.843,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  606.815,88|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  218.991,69|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.567,48|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     20,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|  319.619,79|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   66.616,92|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   55.689,77|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   55.689,77|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  125.655,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   56.601,67|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   69.054,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 2.855.946,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  957.567,68|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  |  218.766,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   37.039,47|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  687.307,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   23.454,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.102.677,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  753.549,95|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   7.558,71|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  341.569,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  795.701,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  795.701,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |       0|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |       0|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI|  514.453,33|
|   |PRIMANJKLJAJ               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   5.197,91|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   5.197,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   5.197,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   5.197,91|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  439.890,84|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)     |  –514.453,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|  232.747,28|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
 

3. člen

 
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Kočevje za leto 2013.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window