Navigacija

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2547/2016, stran 8437 DATUM OBJAVE: 16.9.2016

VELJAVNOST: od 1.10.2016 / UPORABA: od 1.10.2016

RS 60-2547/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.10.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 60/16

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.10.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2547. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

 
 
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS / (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 30/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 89/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 17. ter 90. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) in 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09, 34/11, 39/15) je Občinski svet Občine Rogašovci na 11. seji dne 19. 8. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina).
 
(2)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe. Odlok obsega:
 
1.
splošne določbe,
 
2.
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
 
3.
vrsto in obseg storitev in naloge javne službe, ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
4.
pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
 
5.
pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe, ter prepovedi,
 
6.
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
 
7.
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
 
8.
cene storitev javne službe,
 
9.
nadzor nad izvajanjem javne službe,
 
10.
predpise sprejete na podlagi tega odloka,
 
11.
kazenske določbe,
 
12.
prehodne in končne določbe.
 

2. člen

(javna služba)

 
Javna služba obsega naslednje naloge:
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode;
 
-
redno vzdrževanje javne kanalizacije;
 
-
prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah v komunalno čistilno napravo in njeno čiščenje;
 
-
prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec pretočne greznice ter obdelava blata na komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata in njegovo čiščenje, do prilagoditve zahtevam področne zakonodaje;
 
-
prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in iz malih komunalnih čistilnih naprav na območju izven območja aglomeracij z zmogljivostjo enako ali večjo od 50PE;
 
-
obdelava blata;
 
-
pregledovanje malih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjših od 50 PE;
 
-
obveščanje uporabnikov javne službe;
 
-
izdelava programa izvajanja javne službe;
 
-
vodenje evidence o izvajanju javne službe;
 
-
poročanje o izvajanju javne službe;
 
-
priključevanje novih uporabnikov javne službe;
 
-
zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.
 

3. člen

(uporaba izrazov)

 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window