Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2577/2013, stran 7797 DATUM OBJAVE: 30.7.2013

VELJAVNOST: od 31.7.2013 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 64-2577/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 64/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2577. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 17. izredni seji dne 17. 7. 2013 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2013 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+--------------------------------+----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN     |  V EUR |
|ODHODKOV            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |21.860.190|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |10.893.802|
+-----+--------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |9.534.525 |
|   |(700+703+704+706)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN  |8.500.282 |
|   |DOBIČEK          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE  | 783.506 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO | 250.337 |
|   |IN STORITVE        |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |706 DRUGI DAVKI      |    0 |
+-----+--------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |1.359.276 |
|   |(710+711+712+713+714)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  |1.071.816 |
|   |IN DOHODKI OD PREM.    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE |  9.500 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |712 DENARNE KAZNI     | 29.600 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE  |  7.250 |
|   |BLAGA IN STORITEV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI    | 241.110 |
|   |PRIHODKI         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |3.560.981 |
|   |(720+721+722)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE  | 468.690 |
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE  |3.092.291 |
|   |ZEMLJIŠČ IN NEMAT.    |     |
|   |PREMOŽ.          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |    0 |
|   |(730+731)         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |730 PREJETE DONACIJE   |    0 |
|   |IZ DOMAČIH VIROV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |7.405.407 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI  |2.222.467 |
|   |IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. |5.182.940 |
|   |PR.            |     |
|   |IZ SRED. PRORAČUNA EU   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |22.933.888|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |4.368.442 |
|   |(400+401+402+403+409)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI    | 685.418 |
|   |IZDATKI ZAPOSLENIM    |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |401 PRISPEVKI       | 115.102 |
|   |DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |     |
|   |VAR.           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN  |3.337.181 |
|   |STORITVE         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH    | 104.043 |
|   |OBRESTI          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V | 126.699 |
|   |REZERVE          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |5.301.556 |
|   |(410+411+412+413)     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |410 SUBVENCIJE      | 787.088 |
+-----+--------------------------+----------+
|   |411 TRANSFERI       |2.678.826 |
|   |POSAMEZNIKOM IN      |     |
|   |GOSPODINJSTVOM      |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM | 643.299 |
|   |ORG. IN USTANOVAM     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  |1.192.343 |
|   |TRANSFERI         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |13.018.100|
|   |(420)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA   |13.018.100|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 245.789 |
|   |(430)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |431 INVEST. TR. PRAVNIM  | 229.902 |
|   |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI  |     |
|   |NISO           |     |
|   |PR. UPOR.         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |432 INVEST. TR.      | 15.887 |
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |     |
+-----+--------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |     |
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) |-1.073.698|
+-------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |
+-----+--------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0 |
|IV. |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. |     |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH |    – |
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH  |    – |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA  |     |
|   |PRIVATIZACIJE       |     |
+-----+--------------------------+----------+
|44 V.|DANA POSOJILA IN     |    0 |
|   |POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |440 DANA POSOJILA     |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH |    – |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |442 PORABA SREDSTEV    |     |
|   |KUPNIN IZ NASLOVA     |     |
|   |PRIVATIZ.         |     |
+-----+--------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. |    0 |
|   |IN SPR. KAP. DEL. (IV.-  |     |
|   |V.)            |     |
+-------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |
+-----+--------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)    |1.300.000 |
|VII. |             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |1.300.000 |
+-----+--------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA (550)   | 328.775 |
|VIII.|             |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA  | 328.775 |
|   |DOLGA           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. |–102.473 |
|   |NA RAČ.(I+IV+VII-II-V-  |     |
|   |VIII)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-  | 971.225 |
|   |VIII)           |     |
+-----+--------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X- |1.073.698 |
|   |IX)            |     |
+-----+--------------------------+----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA    | 99.473 |
|   |RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. |     |
|   |LETA           |     |
+-----+--------------------------+----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2013 do leta 2016 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov ter kadrovski načrt.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window