Navigacija

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3851/2017, stran 12356 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3851/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3851. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 27. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.262.959
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.817.623
70
DAVČNI PRIHODKI
3.864.831
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.395.204
 
703 Davki na premoženje
361.957
 
704 Domači davki na blago in storitve
107.670
 
706 Drugi davki
 
71
NEDAVČNI PRIHODKI
952.792
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
843.680
 
711 Takse in pristojbine
6.000
 
712 Denarne kazni
1.500
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
84.700
 
714 Drugi nedavčni prihodki
16.912
72
KAPITALSKI PRIHODKI
12.603
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
721 Prihodki od prodaje zalog
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
12.603
73
PREJETE DONACIJE
18.712
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
18.712
 
731 Prejete donacije iz tujine
 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
414.021
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
211.771
 
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
202.250
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.828.687
40
TEKOČI ODHODKI
2.137.452
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
233.242
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.816
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.774.115
 
403 Plačila domačih obresti
18.350
 
409 Rezerve
54.929
41
TEKOČI TRANSFERI
2.295.220
 
410 Subvencije
138.132
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.271.354
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
205.894
 
413 Drugi tekoči domači transferi
679.840
 
414 Tekoči transferi v tujino
 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.955.542
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.955.542
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
440.473
 
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por.
161.288
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
279.185
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.565.728
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.309.420
50
ZADOLŽEVANJE
1.309.420
 
500 Domače zadolževanje
1.309.420
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
164.515
55
ODPLAČILA DOLGA
164.515
 
550 Odplačila domačega dolga
164.515
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–1.420.823
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.144.905
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.565.728
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
1.420.823
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window