Navigacija

Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-172/2020, stran 570 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 1.2.2020 / UPORABA: od 1.2.2020

RS 7-172/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.2.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

172. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 75/19 – ZIPRS2021) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 9. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Bovec za leto 2020

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjem znesku:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.116.884,63
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.056.082,50
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.103.151,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.052.054,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
298.593,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
752.404,00
706 DRUGI DAVKI
100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
952.931,50
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
622.841,50
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
8.990,00
712 DENARNE KAZNI
42.200,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
195.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
83.700,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
479.957,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
118.253,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
361.704,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
90.000,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
90.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.402.103,04
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.302.202,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
99.901,04
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
88.742,09
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU ZA STRUKTURNO POLITIKO  
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
88.742,09
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.078.309,88
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.804.066,83
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
476.573,63
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
77.502,43
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.152.230,56
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
10.760,21
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
87.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.703.969,97
410 SUBVENCIJE
34.675,89
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
602.360,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
157.202,22
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
909.731,86
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.248.673,08
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.248.673,08
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
321.600,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
19.000,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
302.600,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
38.574,75
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
11.640,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
11.640,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
11.640,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
358.601,94
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
358.601,94
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–308.387,19
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –358.601,94
XI. NETO FINANCIRANJE
38.574,75
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
308.518,56
 
Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2020 so:
 
a.
Splošni del proračuna
 
-
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
 
-
Račun finančnih terjatev in naložb
 
-
Račun financiranja
 
b.
Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno finančnih izdatkov
 
-
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih
 
c.
Načrt razvojnih programov
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window