Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-3973/2014, stran 10712 DATUM OBJAVE: 29.12.2014

VELJAVNOST: od 30.12.2014 / UPORABA: od 30.12.2014

RS 95-3973/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.12.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 95/14

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.12.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3973. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2015

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3) je Občinski svet Občine Dravograd na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dravograd za leto 2015

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+---------------------------------------------------------------+
|                             v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI              | 10.634.888|
|   |(70+71+72+73+74)              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.984.595|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  6.219.435|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.795.445|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.245.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   178.990|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.765.160|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.568.360|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   11.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   79.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   101.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   145.196|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   51.196|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   94.000|
|   |neopred. dolgoročnih sredstev       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.505.097|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   620.454|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.884.643|
|   |iz sredstev EU               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 10.929.382|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.618.094|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki         |   550.644|
|   |zaposlenih                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   75.983|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.818.111|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačilo domačih obresti        |   30.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   143.356|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.271.027|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   174.520|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  1.643.413|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   297.537|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.155.557|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.896.775|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  4.896.775|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   143.486|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   100.486|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi        |   43.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |  –294.495|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
|   |(750 +751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih naložb       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v jav. |      |
|   |skladih in dr. os. javnega prava      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   600.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   330.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   24.494|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   270.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   294.494|
+--------------------------------------------------+------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA |   24.494|
|LETA                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dravograd.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window