Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-271/2009, stran 770 DATUM OBJAVE: 6.2.2009

VELJAVNOST: od 7.2.2009 / UPORABA: od 7.2.2009

RS 9-271/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.2.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 9/09

Časovnica

Na današnji dan, 18.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.2.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

271. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 20. seji dne 28. 1. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2009
------------------------------------------------------------
         I. PRIHODKI
7   PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI         5.610.457
    (70+71+72+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.827.251
70   DAVČNI PRIHODKI               3.731.631
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK         2.755.781
703  DAVKI NA PREMOŽENJE              757.650
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV       218.200
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.095.620
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI        136.520
    OD PREMOŽENJA
711  TAKSE IN PRISTOJBINE              1.000
712  DENARNE KAZNI                  2.000
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA            2.100
    IN STORITEV
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            959.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI              287.002
720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH            0
    SREDSTEV
722  PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH         287.002
    ZEMLJIŠČ
74   TRANSFERNI PRIHODKI              491.204
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH         491.204
    JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
    II. ODHODKI
    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       5.998.150
40   TEKOČI ODHODKI               1.634.840
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       247.700
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV             35.450
    ZA SOCIALNO VARNOST
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.216.690
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            35.000
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         100.000
41   TEKOČI TRANSFERI              1.842.586
410  SUBVENCIJE                  108.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM            874.700
    IN GOSPODINJSTVOM
412  TRANSFERI NEPROFITNIM             179.900
    ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI         679.986
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.956.577
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH          1.956.577
    SREDSTEV
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            564.147
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI            482.147
    NEPROFITNIM ORG.
432  INVESTICIJSKI TRANSFERI            82.000
    PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
    III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        –151.000
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA           0
    IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)             0
    500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE              0
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          74.500
    IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –462.193
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       –74.500
    PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA
    LETA
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-        387.693
    IX.)
    XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        462.193
    NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
 
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. člen

 
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,00% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,00% v splošno proračunsko rezervacijo.
 
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.000 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 3.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
 

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window