Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-721/2016, stran 2436 DATUM OBJAVE: 11.3.2016

VELJAVNOST: od 12.3.2016 / UPORABA: od 12.3.2016

RS 19-721/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.3.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 19/16

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.3.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

721. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija

 

1. člen

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04 in 22/08) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Dejavnost Slovenske akreditacije se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) glasi:
 
84.130
– urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
84.2
– posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
82.990
– drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
85.590
– drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
82.300
– organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
74.900
– drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
58.110
– izdajanje knjig,
58.140
– izdajanje revij in druge periodike,
58.190
– drugo založništvo,
18.200
– razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
74.300
– prevajanje in tolmačenje,
82.190
– fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
62.030
– upravljanje računalniških naprav in sistemov,
63.110
– obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
62.010
– računalniško programiranje,
62.090
– druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti.«.
 

2. člen

 
Tretja alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»-
akreditiranje okoljskih preveriteljev (EMAS, angl. Eco Management and Audit Scheme),«.
 
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
 
»-
akreditiranje preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov,«.
 
Dosedanja četrta do deveta alineja postanejo peta do deseta alineja.
 

3. člen

 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Člane sveta imenujejo:
 
-
šest članov ustanovitelj, s področja uporabe akreditacije na reguliranem področju, na predlog ministrstva, pristojnega za notranji trg,
 
-
enega člana gospodarske zbornice kot predstavnika gospodarstva oziroma proizvajalcev in izvajalcev storitev,
 
-
tri člane gospodarske zbornice kot predstavnike organov za ugotavljanje skladnosti,
 
-
enega člana strokovna združenja, ki delujejo na področju akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti,
 
-
enega člana organizacije potrošnikov kot predstavnika potrošnikov,
 
-
enega člana nevladne okoljevarstvene organizacije v povezavi z drugim odstavkom 33. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15),
 
-
dva člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije na neposrednih in tajnih volitvah.«.
 
Za drugim odstavkom 6. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
»Subjekte, ki imenujejo člane iz druge do pete alineje prejšnjega odstavka, določi odbor za akreditacijo. Merila za izbor subjektov se določijo v statutu. Direktor pozove izbrane subjekte k imenovanju svojih članov v svet.
 
Volitve predstavnika delavcev se uredijo v internem aktu Slovenske akreditacije, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo soupravljanje delavcev, sprejmejo zaposleni na zboru delavcev.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window