Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3579/2016, stran 12318 DATUM OBJAVE: 23.12.2016

RS 83-3579/2016

 
 

3579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) izdaja ministrica za finance
 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

 

1. člen

 
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 50/16), se v 4. členu besedilo »Uredbe 2015/2446/EU« nadomesti z besedilom »Uredbe 2015/2447/EU«.
 

2. člen

 
V prilogi 1 se v Legendi pod Tabelo EUL-SI besedilo vrstice C spremeni tako, da se glasi:
 
»
C
Ponovni izvoz po posebnem postopku, ki ni postopek carinskega skladiščenja 
31
«. 
 
Vrstica I se spremeni tako, da se glasi:
 
»
I
Dajanje blaga v postopek aktivnega oplemenitenja ali začasni uvoz
51, 53, 54
«. 
 
V delu FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, PONOVNIM IZVOZOM, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM ALI PROIZVODNJO POD CARINSKIM NADZOROM IN CARINSKO KONTROLO BLAGA, ZA KATEREGA VELJAJO IZVOZNA NADOMESTILA, S PASIVNIM OPLEMENITENJEM, TRANZITOM UNIJE IN/ALI DOKAZOVANJEM CARINSKEGA STATUSA UNIJSKEGA BLAGA se za poljem 33 doda novo polje, ki se glasi:
 
»Polje 35: Bruto masa (v kg)
 
Če deklaracija za postopke iz stolpcev od A do G tabele EUL-SI zajema več vrst blaga, se skupna bruto masa lahko vpiše le v polje 35 prve postavke, druga polja 35 pa ostanejo prazna.«.
 
V delu FORMALNOSTI ZA SPROSTITEV V PROSTI PROMET, POSEBNO RABO, AKTIVNO OPLEMENITENJE, ZAČASNI UVOZ, CARINSKO SKLADIŠČENJE se za poljem 33 doda novo polje, ki se glasi:
 
»Polje 35: Bruto masa (v kg)
 
Če deklaracija za postopke iz stolpcev od H do J tabele EUL-SI zajema več vrst blaga, se skupna bruto masa lahko vpiše le v polje 35 prve postavke, preostala polja 35 pa ostanejo prazna.«.
 

3. člen

 
V prilogi 2, polje 29: Urad izstopa/vstopa, se nacionalni šifrant slovenskih carinskih organov nadomesti z novim šifrantom, ki se glasi:
»NACIONALNI ŠIFRANT SLOVENSKIH CARINSKIH ORGANOV
Naziv 
Oznaka
GENERALNI FINANČNI URAD
SI000010
FINANČNI URAD CELJE 
SI002006
Oddelek za carinjenje Celje 
SI002022
Oddelek za trošarine Celje 
SI002800
FINANČNI URAD KOPER 
SI006001
Oddelek za carinjenje Koper 
SI006036
Oddelek za mejno kontrolo Luka Koper 
SI006044
Oddelek za carinjenje Sežana 
SI009043
Carinska pisarna Obmorski mejni prehod Piran 
SI006090
Carinska pisarna Mejni prehod Letališče Portorož
SI006170
Oddelek za trošarine Koper 
SI006800
Oddelek za trošarine Sežana
SI009800
FINANČNI URAD KRANJ
SI005001
Oddelek za carinjenje Kranj 
SI001026
Carinska pisarna Jesenice 
SI005080
Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice
SI005800
FINANČNI URAD LJUBLJANA
SI001000
Oddelek za carinjenje Letališče Brnik 
SI001034
Oddelek za carinjenje Ljubljana 
SI001913
Oddelek za trošarine Ljubljana
SI001800
FINANČNI URAD MARIBOR 
SI007008
Oddelek za carinjenje Maribor
SI007067
Carinska pisarna Mejni prehod Letališče Maribor 
SI007040
Carinska pisarna Gruškovje
SI007075
Carinska pisarna Dravograd
SI003053
Oddelek za trošarine Dravograd
SI003800
Oddelek za trošarine Maribor 
SI007800
FINANČNI URAD MURSKA SOBOTA 
SI004009
Oddelek za carinjenje Murska Sobota
SI004017
Oddelek za trošarine Murska Sobota 
SI004800
FINANČNI URAD NOVA GORICA 
SI008004
Oddelek za carinjenje Vrtojba
SI008128
Carinska pisarna Idrija
SI008071
Oddelek za tranzit
SI008005
Oddelek za trošarine Nova Gorica 
SI008800
FINANČNI URAD NOVO MESTO
SI003001
Oddelek za carinjenje Novo mesto
SI001050
Oddelek za carinjenje Obrežje
SI001123
Carinska pisarna Metlika
SI001115
Oddelek za trošarine Novo mesto
SI001850
Oddelek za trošarine Obrežje
SI003850
«. 
V polju 31: Tovorki in opis blaga; Oznake in številke – Številke zabojnikov – Število in vrsta se za vrstico TC doda nova vrstica, ki se glasi:
»
TE
trošarina; mililiter
«. 
V polju 33: Oznaka blaga, NACIONALNI ŠIFRANT DODATNIH OZNAK, se vrstice T103, T 104 in T105 črtajo.
Za vrstico T304 se dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
T305
tobak za segrevanje
T306
elektronske cigarete
«. 
V polju 37: Postopek, Nacionalni šifrant postopkov, se vrstica 094 spremeni tako, da se glasi:
»
094
sprostitev blaga, ki je predmet carinskega nadzora zaradi posebne rabe, v prost promet
«. 
Za vrstico 095 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
096
obračun carine po pavšalni stopnji pri uvozu, ki ni komercialne narave za blago v pošiljkah posameznika drugemu posamezniku ali v osebni prtljagi potnikov
«. 
Besedilo polja 40: Skupna deklaracija/predhodni dokument, se spremeni tako, da se glasi:
»Primeri vpisa v polje 40:
1. Predhodni dokument je skupna deklaracija za začasno hrambo. Skupna deklaracija je vpisana v carinsko evidenco pod zaporedno številko 16SI001913P0001565. V deklaraciji, ki uvaja blago v carinski postopek, se v polje 40 vpiše:
X-337-16SI001913P0001565.
Razlaga:
X (oznaka za skupno deklaracijo)
337 (oznaka za skupno deklaracijo za začasno hrambo)
16SI001913P0001565 (identifikacijski podatek dokumenta)
»16« – leto vpisa skupne deklaracije v carinsko evidenco (n2) 
»SI001913« – oznaka carinskega organa (an8) 
»P« – prihod (a1) 
»00015652« – zaporedna številka iz evidence MNAD (n7). 
2. Blago je bilo 20. 2. 2016 vpisano v evidence imetnika dovoljenja za vpis v evidence deklaranta pri uvozu oziroma izvozu pod zaporedno številko 225. Vpis v evidence predstavlja začetno deklaracijo. V dopolnilni deklaraciji se v polje 40 vpiše:
Y-CLE-20160220-225-02.
Razlaga:
Y (oznaka za začetno deklaracijo pri poenostavitvah)
CLE (oznaka za datum in identifikacijski podatek vpisa blaga v evidence)
20160220-225-02 (identifikacijski podatek)
»20160220« – datum vpisa v evidenco imetnika dovoljenja (llllmmdd) 
»-« – vezaj
»225« – zaporedna številka iz evidence imetnika dovoljenja (n..11) 
»-« – vezaj
»02« – lokacija vpisa v evidenco (n2) (podatek se vpisuje, kadar podjetje vodi vpise v evidenco ločeno na več lokacijah in so te lokacije določene v dovoljenju. Če podjetje vpise v evidenco vodi na eni sami lokaciji, se vpiše 00). 
3. Blago je bilo 20. 2. 2016 v okviru poenostavitev carinjeno s poenostavljeno deklaracijo pri uvozu/izvozu. Začetna deklaracija je bila vpisana v carinsko evidenco pod zaporedno številko 16SI001913P0000129/16SI006044O0007297. V dopolnilni deklaraciji se v polje 40 vpiše:
Y-380-16SI001913P0000129/16SI006044O0007297.
Razlaga:
Y (oznaka za začetno deklaracijo poenostavitve),
380 (oznaka za trgovski račun),
16SI001913P0000129/16SI006044O0007297 (identifikacijski podatek dokumenta),
»16« – leto vpisa začetne deklaracije v carinsko evidenco (n2), 
»SI001913/SI006044« – oznaka carinskega organa (an8),
»P« – prihod (a1), 
»O« – odhod (a1), 
»0000222/0007297« – zaporedna številka iz evidence MNAD (n7).
4. Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je carinski urad odhoda dodelil oznako MRN »16SI00191315043585« (za postopke v NCTS). V deklaraciji, ki uvaja blago v carinski postopek po koncu tranzitnega postopka, se v polje 40 vpiše:
Z-821-16SI00191315043585.
Razlaga:
Z (oznaka za predhodni dokument),
821 (oznaka za deklaracijo za zunanji tranzit Unije T1),
16SI0191315043585 (identifikacijski podatek – oznaka MRN)
»16« – leto vpisa tranzitnega dokumenta v evidenco NCTS (n2), 
»SI001913« – oznaka carinskega organa (an8), 
»15043585« – številka iz evidence NCTS (n8).«. 
V polju 44: Dodatne informacije/predloženi dokumenti/potrdila in dovoljenja se v tabeli nacionalni šifrant dodatnih informacij, pred vrstico 3D050 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
00600
poenostavitev izdelave carinske deklaracije za blago, ki spada pod različne tarifne podštevilke
«. 
Vrstica 3S099 se spremeni tako, da se glasi:
»
3S099
poenostavitve – drugo
«. 
Vrstica 3V020 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V020
prevozni stroški zunaj carinskega območja Unije
znesek v EUR(2)
«. 
Vrstica 3V021 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V021
zavarovanje zunaj carinskega območja Unije
znesek v EUR(2)
«. 
Vrstica 3V025 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V025
drugi dodatni stroški pri prevozu do carinskega območja Unije
znesek v EUR(2)
«. 
Vrstica 3V050 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V050
prevozni in drugi stroški znotraj Unije
znesek v EUR(3)
«. 
Vrstica 3V053 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V053
plačila za gradnjo, postavitev, montažo, vzdrževanje ali tehnično pomoč, opravljeno v Uniji po uvozu
znesek v EUR(3)
«. 
Vrstica 3V060 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V060
drugi odbitki v Uniji
znesek v EUR(3)
«. 
Vrstica 3V070 se spremeni tako, da se glasi:
»
3V070
stroški od kraja vstopa v Unijo do meje Republike Slovenije
znesek v EUR(4)
«. 
Opomba 2 k nacionalnem šifrantu dodatnih informacij, se spremeni tako, da se glasi: »Oznake 3G001, 3G002, 3G004, 3S010, 3S040, 3S099 in 3I020 se v polje 44 vpišejo le pri prvi postavki zadevne deklaracije, šteje pa se, da veljajo za celotno deklaracijo.«.
V nacionalnem šifrantu dokumentov, potrdil in dovoljenj se vrstica 3025 črta.
Vrstica 3O30 se črta.
Vrstica 3T32 se črta.
Vrstica 3S14 se spremeni tako, da se glasi:
»
3S14
dovoljenje za vpis v evidence deklaranta
št. dov.
«. 
Vrstica 3T31 se spremeni tako, da se glasi:
»
3T31
oprostitev plačila trošarine v skladu s 17. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16)
odstavek/točka
«. 
Opomba 1 k nacionalnemu šifrantu dokumentov, potrdil in dovoljenj se spremeni tako, da se glasi:
»1. V stolpcu »Vsebina« okrajšave pomenijo:
car. org./št./LLLL:
oznaka carinskega organa/identifikacijska oznaka dovoljenja / leto;
št. Ur. l. /LLLL:
številka Uradnega lista Republike Slovenije, v katerem je bil mednarodni sporazum prvič objavljen/leto objave;
št./LLLL:
identifikacijska številka/leto;
referenčna oznaka:
oznaka carinskega organa/oznaka iz šifranta polja (1/1)/identifikacijska številka deklaracije/leto ali oznaka MRN deklaracije;
št. dov.
identifikacijska oznaka dovoljenja za poenostavitve; npr. SI00001016HU12345 (dovoljenje za vpis v evidence deklaranta, ki ga je izdal pristojni carinski organ, pod zaporedno številko 12345 leta 2016);
odstavek/točka:
številka odstavka/številka točke člena zakona, na kateri temelji oprostitev;
št.:
identifikacijska številka.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window