Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1091/2011, stran 3259 DATUM OBJAVE: 1.4.2011

VELJAVNOST: od 2.4.2011 / UPORABA: od 1.4.2011

RS 24-1091/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/11

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1091. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2011

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 3. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2011

 

1. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2010 (Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov       Proračun april–
                        junij (v EUR)
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.412.041
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.223.639
70   DAVČNI PRIHODKI               1.027.113
    700 Davki na dohodek in dobiček        944.918
    703 Davki na premoženje             68.306
    704 Domači davki na blago in storitve      13.889
71   NEDAVČNI PRIHODKI               196.526
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   113.681
    711 Takse in pristojbine              518
    712 Globe in druge denarne kazni          320
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    16.560
    714 Drugi nedavčni prihodki           65.447
72   KAPITALSKI PRIHODKI               63.075
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                    63.075
73   PREJETE DONACIJE                  150
    730 Prejete donacije iz domačih virov       150
74   TRANSFERNI PRIHODKI              116.225
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih inštitucij           116.225
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        8.952
    787 Prejeta sredstva od drugih
    evropskih institucij               8.952
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)       1.522.997
40   TEKOČI ODHODKI                 491.681
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      74.192
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost                11.086
    402 Izdatki za blago in storitve        233.576
    403 Plačila domačih obresti           4.464
    409 Rezerve                  168.363
41   TEKOČI TRANSFERI                473.008
    410 Subvencije                  3.625
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 259.017
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam           78.845
    413 Drugi tekoči domači transferi       131.521
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             441.963
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                    441.963
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            116.615
    431 Investicijski transferi pravnim
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki             83.911
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom            83.911
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
    I.-II.                    –110.956
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    5.988
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil        5.988
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)                       5.988
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              12.585
55   ODPLAČILO DOLGA
    550 Odplačilo domačega dolga          12.585
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH     –117.553
X.   NETO ZADOLŽEVANJE               –12.585
XI.  NETO FINANCIRANJE               110.956
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. 2009                    311.920
-------------------------------------------------------------
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window