Navigacija

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-4023/2009, stran 12236 DATUM OBJAVE: 16.11.2009

VELJAVNOST: od 24.11.2009 / UPORABA: od 24.11.2009

RS 92-4023/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.11.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 92/09

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 24.11.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4023. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci

 
 
Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), sklepa ministra za okolje in prostor, št. 35016-93/2007/73 z dne 5. 8. 2009 ter 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99,27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na 24. redni seji dne 4. 11. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga in vsebina prostorskega načrta)

 
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme Občinski prostorski načrt Občine Črenšovci (v nadaljevanju: prostorski načrt).
 
(1)
Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
 
(2)
V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno območje Občine Črenšovci določijo:
 
-
izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
 
-
zasnova prostorskega razvoja občine;
 
-
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
 
-
usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
 
-
usmeritve za razvoj v krajini;
 
-
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
 
-
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(3)
V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:
 
-
enote urejanja prostora;
 
-
območja namenske rabe prostora;
 
-
prostorski izvedbeni pogoji;
 
-
območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši prostorski načrti.
 
(4)
Sestavni deli prostorskega načrta so:
 
-
besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, končne določbe;
 
-
grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
 
-
priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.
 

II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA

 

1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

 

2. člen

(vsebina prostorskega načrta)

 
(1)
Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
 
(2)
V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno območje Občine Črenšovci določijo:
 
-
izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
 
-
zasnova prostorskega razvoja občine;
 
-
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
 
-
usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
 
-
usmeritve za razvoj v krajini;
 
-
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
 
-
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(3)
V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:
 
-
enote urejanja prostora;
 
-
območja namenske rabe prostora;
 
-
prostorski izvedbeni pogoji;
 
-
območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši prostorski načrti.
 
(4)
Sestavni deli prostorskega načrta so:
 
-
besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, končne določbe;
 
-
grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
 
-
priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.
 

3. člen

(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega prostorskega razvoja v občini)

 
(1)
Občinski prostorski načrt Občine Črenšovci temelji na usmeritvah iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije. Dejavnosti v prostoru občine se usmerja na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna raba prostora in varnost prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. Negativna stanja v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V občini, predvsem pa v občinskem središču Črenšovci, se vzpodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.
 
(2)
Naselja morajo biti varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena. Kvaliteta bivalnega okolja se zagotavlja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti, dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe in z zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja ter z ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče.
 
(3)
Območje je izrazito kmetijsko, s kvalitetnimi njivskimi površinami in močvirnimi travniki, ki zavzemajo kar 55% območja občine. Vendar kmetijstvo ni več vodilna gospodarska panoga, saj se z njim ukvarja le 3,11% prebivalstva. Prebivalstvo v občini upada, razen v romskih zaselkih, indeks staranja se povečuje. V občini je prisotno pomanjkanje delovnih mest, ki jih želijo zagotoviti v naseljih bivanja.
 
(4)
Območje Občine Črenšovci je zaradi odsotnosti večjih urbanih središč in industrije ter zaradi komunalno opremljenih naselij, kvalitetno bivalno okolje. V zadnjih letih je bilo izboljšanje usmerjeno v gradnjo infrastrukture, predvsem je to zbiranje in čiščenje odpadnih voda. Ostala infrastruktura (prometna infrastruktura, vodooskrba in telekomunikacije) je bila izvedena pred časom na celotnem območju Občine Črenšovci. Urejen je pretežni del lokalnih cest, saj so vse lokalne ceste in poti asfaltirane. To omogoča mobilnost in neposredno povezavo vseh naselij in zaselkov z lokalnim centrom in drugimi občinskimi središči ter višje kategoriziranimi cestami, ki vodijo v večje centre (M. Soboto in Lendavo). K boljši povezanosti s širšim zaledjem in tujino pa prispeva tudi avtocesta, ki poteka severno od občine s priključkom regionalne ceste Črenšovci–Turnišče.
 
Vodooskrba je nerešena v smislu zagotavljanja kvalitetne neoporečne pitne vode.
 
(5)
Vsa naselja v Občini Črenšovci so nižinska obcestna naselja, glede na tipologijo imajo vsa še pretežno kmečki značaj, kar pomeni, da so stanovanjski objekti združeni z gospodarskim delom in da se prebivalci še ukvarjajo s kmetijstvom. Po funkciji so naselja bivalna območja, kmetije so ohranjene v manjšem številu. Območja družbene infrastrukture so le v Črenšovcih v centralnem delu naselja. Javne površine so omejene na rekreacijske in športne površine. V vseh naseljih so še prosta nezazidana stavbna zemljišča, ki se pojavljajo kot vrzeli ob cestah.
 
(6)
V Občini Črenšovci so posebna ogrožena območja le poplavna območja, ki predstavljajo oviro za prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Plazovitih in erozijskih območij v občini ni, prav tako ni območij z večjo požarno ogroženostjo. V občini ni industrijskih območij, pretežni del pozidave so enoetažni stanovanjski objekti. Občina med cilje prostorskega razvoja uvršča tudi načela za usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče z usmerjanjem dejavnosti izven teh območij in z zaščitnimi ukrepi iz občinskega načrta zaščite in reševanja.
 
(7)
Naselje Črenšovci je lokalni center, kjer je prebivalstvu zagotovljena osnovna družbena infrastruktura. Družbene funkcije so razporejene na širšem centralnem delu, ki ga tvori območje med občinsko zgradbo, cerkvijo in šolo.
 
(8)
V zadnjih letih so se obnovile raziskave vrtin termalne vode za gospodarske in turistične namene, občina načrtuje izkoriščanje v gospodarske namene (v kmetijstvu). Celotno območje občine sodi v območje raziskovalnega prostora za geotermični energetski vir, del ozemlja sodi tudi v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window