Navigacija

Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3846/2017, stran 12347 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 12.1.2018 / UPORABA: od 12.1.2018

RS 79-3846/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3846. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 27. seji dne 19. decembra 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Tolmin za leto 2018

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in sestavni deli)

 
(1)
S tem odlokom se za Občino Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) določajo višina in programska struktura proračuna Občine Tolmin za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna, posebnosti pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
(2)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
 

2. člen

(nevtralnost izrazov)

 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

3. člen

 

(splošni del proračuna)

 
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
(2)
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
(3)
Stanje sredstev na računih proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del splošnega dela proračuna tekočega leta.
 
(4)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI
11.741.800,97
 
TEKOČI PRIHODKI
10.634.989,72
70
DAVČNI PRIHODKI
9.194.860,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
8.372.015,00
 
703 Davki na premoženje
555.845,00
 
704 Domači davki na blago in storitve
267.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.440.129,72
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.272.240,05
 
711 Takse in pristojbine
11.000,00
 
712 Denarne kazni
7.000,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.750,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
129.139,67
72
KAPITALSKI PRIHODKI
152.381,70
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
84.800,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev
67.581,70
74
TRANSFERNI PRIHODKI
954.429,55
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
898.691,10
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
55.738,45
II.
SKUPAJ ODHODKI
18.214.564,10
40
TEKOČI ODHODKI
3.575.908,61
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
570.857,63
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
87.014,36
 
402 Izdatki za blago in storitve
2.742.136,62
 
403 Plačila domačih obresti
25.900,00
 
409 Sredstva, izločena v rezerve
150.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.077.158,54
 
410 Subvencije
182.400,00
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.260.127,70
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
302.372,99
 
413 Drugi tekoči domači transferi
2.332.257,85
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.366.358,27
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.366.358,27
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
195.138,68
 
431 Investicijski transferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
38.000,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
157.138,68
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–6.472.763,13
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–6.446.913,13
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.981.922,57
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
 
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE
4.625.537,00
50
ZADOLŽEVANJE
4.625.537,00
 
500 Domače zadolževanje
4.625.537,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
–1.845.226,45
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
4.625.537,00 
XI.
NETO FINANCIRANJE
6.472.763,13
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
1.845.226,45

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window