Navigacija
Portal TFL

TFL Vsebine / Odločbe Vrhovnega sodišča

VSRS Sodba I Ips 5961/2013-1144 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - priznanje krivde - sporazum o priznanju krivde - predobravnavni narok - nepristranskost - smiselna up...

SODIŠČE
Vrhovno sodišče
ODDELEK
Kazenski oddelek
DATUM ODLOČBE
14.4.2016
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSRS Sodba I Ips 5961/2013-1144
INTERNA OZNAKA
VS2007956
SENAT, SODNIK
Marko Šorli (preds.), Vesna Žalik (poroč.), mag. Damijan Florjančič, mag. Kristina Ožbolt, Barbara Zobec
INSTITUT VSRS
bistvena kršitev določb kazenskega postopka - priznanje krivde - sporazum o priznanju krivde - predobravnavni narok - nepristranskost - smiselna uporaba določb ZKP - presoja pritožbenih navedb - kršitev kazenskega zakona - zakonski znaki kaznivega dejanja - zloraba uradnega položaja - pranje denarja - stečajni upravitelj - uradna oseba - predikatno kaznivo dejanje
PODROČJE VSRS
KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
IZREK
I. Zahtevi zagovornika obsojenega R. T. se ugodi, zahtevi zagovornikov obsojenega B. G. pa se delno ugodi in se izpodbijana sodba spremeni v odločbah o krivdi, kazenski sankciji, odvzemu prostosti in odvzemu premoženjske koristi tako, da se:

II. obsojeni R. T., sin ..., rojen ..., stanuje ..., Slovenec, državljan RS,

iz razloga po 1. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku

oprosti obtožbe,

da je z B. G., C. G. v imenu G., d. o. o., in V. P. v imenu S., d. o. o., skupaj s P. K. v imenu O., d. o. o., in K. in B. Co. d. n. o., s S. Š., ki se je dogovorila v imenu družbe B. F. in v imenu družbe L. T. ter sam v imenu F., d. o. o.,

s premoženjem, za katerega so vedeli oziroma bi C. G. in V. P. morala in mogla vedeti, da je pridobljeno s kaznivim dejanjem, pri čemer je bil B. G. njegov storilec, kot opisano pod točko I/1 in I/2b in c sodbe, K. in Š. kot pomočnici pri kaznivem dejanju I/2b in c kot opisano pod točko II ter C. G. in V. P. pa z dejanji kot opisano pod točko II sodbe sta po predhodnem dogovoru sodelovala pri prenašanju zneskov „posojil“ v verigi računov družb kot opisano pod točko II/1 do 6 sodbe, čeprav G., d. o. o., in S., d. o. o., prejetih zneskov domnevnih posojil za svojo dejavnost nista potrebovala in sta jih prenakazovala na dogovorjen račun po navodilu B. G. in s tem prikrili stečajnega upravitelja B. G. kot novega upnika stečajnega postopka družbe H. K., d. o. o., - v stečaju, vračila teh „posojil“ pa bodo povrnjena z izkupičkom iz tako odkupljenih terjatev iz stečajne mase in torej s tem kot udeleženci pri njegovi storitvi razpolagali tako, da so s pranjem na način, ki tudi po 1. in 2. točki I. odstavka 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT) pomeni pranje denarja, prikrili njegov nezakoniti izvor s tem, da so v Ljubljani in Kopru

po prehodnem medsebojnem dogovoru, da bodo s kaznivim dejanjem pridobljeno premoženje sprejeli in z njim razpolagali pri svoji gospodarski dejavnosti na način, ki pomeni prikrivanje prave narave njegovega gibanja in razpolaganja:

1.

v času od začetka leta 2007 do 6. 7. 2010 B. G. in K. v imenu O., d. o. o., najprej prenesla terjatve, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem pod tč. I/2 b in c v zv. s tč. II/6 a-v sodbe družbam B. F. iz ZDA, L. T. LLC iz ZDA in F., d. o. o., zaradi česar je na tej podlagi B. G. kot stečajni upravitelj H., d. o. o., - v stečaju iz unovčene stečajne mase, tem družbam nakazoval iz razdelitve stečajne mase zneske, kjer so jih S. Š. v imenu B. F., družba L. T. LLC ter R. T. v imenu F., d. o. o., skladno z dogovorom sprejeli in sicer:

- dne 18. 6. 2007 znesek 15.785,97 EUR družbi B. F. v Avstrijo,

- v obdobju v več manjših zneskih dne 1. 10. 2007 na dva bančna računa skupno znesek 175.423,53 EUR družbi B. F. v Avstrijo,

- dne 22. 1. 2008 znesek 31.581,40 EUR družbi B. F. v Avstrijo,

po prejemu kupnine za nepremičnine iz kaznivega dejanja pod tč. I/1 pa tudi denar, ki je bil pridobljen s tam opisanim kaznivim dejanjem in sicer:

- dne 14. 5. 2008 skupno 8 nakazil v skupni vrednosti 1.855.280,18 EUR na dva bančna računa družbi B. F. v Avstrijo,

- dne 23. 12. 2008 znesek 252.961,56 EUR družbi L. T. LLC v Avstrijo,

- dne 6. 7. 2010 dve nakazili v skupni vrednosti 62.228,24 EUR družbi F., d. o. o.

2.

delno poplačilo kupljenih terjatev iz tč. I/2b in c v zv. z II/6 a-v družbam v Avstriji pa bosta O., d. o. o., in B. G. skladno z dogovorom prejela v več manjših, razdrobljenih zneskih od družbe B. F. po obratnem vrstnem redu nakazil preko bančnih računov družb, kot to izhaja iz tč. II/1-6 kot „plačilo računov“ oz. „vračilo posojila“, F., d. o. o., pa bo denar za to nakazal na enak način G. kot „vračilo gotovine“, zaradi česar so s premoženjem v tč. III/1, razpolagali skladno z dogovorom in sicer:

a)

Š. prejeti denar naveden pod tč. III/1, na račun FS F. LLC v Avstriji uporabila tako, da ga je posredovala iz prejetih sredstev v obdobju od 12. 10. 2007 do 6. 3. 2008 kot „plačilo računov“ v več manjših zneskih in v skupnem znesku 320.014,18 EUR na račun družbe O., d. o. o., s preostankom denarja pa v dogovoru z G. razpolagala tako, da ga je porabila za prenakazila v zvezi s poslovanjem družbe,

b)

P. K. je zneske od B. F. pod prejšnjo točko sprejela na bančnem računu O., d. o. o., in jih nato kot „vračilo KK“, „vračilo posojila“ s štirimi nakazili v obdobju od 18. 10. 2007 do 6. 3. 2008 v Ljubljani v skupnem znesku 317.037,31 EUR prenakazala na bančni račun K. in B. Co. d. n. o., od tam dalje pa še v znesku 16.350,00 EUR na bančni račun S. Š., s štirimi nakazili v višini 300.692,64 EUR pa na bančni račun družbe S., d. o. o.,

c)

kjer jih je V. P. v imenu te družbe sprejel in jih v obdobju od 19. 10. 2007 do 20. 3. 2008 v Ljubljani s petimi nakazili v skupnem znesku 299.625,44 EUR prenakazal kot „vračilo KK“, „vračilo posojila“ na bančni račun družbe G., d. o. o.,

d)

kjer jih je C. G. sprejela in jih v imenu družbe v obdobju od 3. 7. 2007 do 20. 3. 2008 s petimi nakazili v skupnem znesku 300.375,90 EUR prenakazala kot „vračilo posojila“ na bančni račun B. G.,

e)

R. T. v imenu F., d. o. o., sprejel denar iz razdelitve stečajne mase družbe H. K., d. o. o. - v stečaju pod tč. III/1, 6. alineja te sodbe in ga s petimi nakazili v dneh 7. 7., 8. 7., 13. 7. in 24. 8. 2010 v skupnem znesku 56.231,66 EUR prenakazal na osebni račun B. G. kot „vračilo gotovine“ in „plačila računov“, kjer si ga je ta prilastil, preostanek v znesku 5.996,58 EUR pa je F., d. o. o., porabila za plačila pri poslovanju družbe in je vedel, da je bil denar pridobljen s kaznivim dejanjem, ker do razdelitve iz omenjene stečajne mase F., d.o.o, ni bil upravičen, ker ni bil stečajni upnik, pa zneskov kljub temu ni vrnil,

f)

po že navedenem predhodnem dogovoru s S. Š. je bil denar naveden pod tč. III/1, 5. alineja sprejet na računu L. T. LLC, da ga je ta uporabil pri svoji gospodarski dejavnosti, za plačilo pri poslovanju družbe,

s čimer so oprali skupno za najmanj 2.386.079,11 EUR pridobljenega premoženja oz. denarja velike vrednosti iz kaznivega dejanja in na opisan način prikrili njegov izvor,

s čimer naj bi storil kaznivo dejanje pranja denarja po prvem in tretjem odstavku 245. člena Kazenskega zakonika.

Po prvem odstavku 96. člena Zakona o kazenskem postopku stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena, potrebni izdatki obdolženca ter potrebni izdatki in nagrada zagovornika obremenjujejo proračun.

III. Obsojeni B. G. se za dejanje pod točko III. spozna za krivega,

da je skupaj z C. G. v imenu G., d. o. o., in V. P., v imenu S., d. o. o., skupaj s P. K. v imenu O., d. o. o., in K. in B. Co. d. n. o., S. Š., ki se je dogovorila v imenu družbe B. F.,

s premoženjem, za katerega so vedeli oziroma bi C. G. in V. P. morala in mogla vedeti, da je pridobljeno s kaznivim dejanjem, pri čemer je bil B. G. njegov storilec, kot opisano pod točko I/2b in c sodbe, K. in Š. kot pomočnici pri kaznivem dejanju I/2b in c kot opisano pod točko II ter C. G. in V. P. pa z dejanji kot opisano pod točko II sta po predhodnem dogovoru sodelovala pri prenašanju zneskov „posojil“ v verigi računov družb kot opisano pod točko II/1 do 6, čeprav G., d. o. o., in S., d. o. o., prejetih zneskov domnevnih posojil za svojo dejavnost nista potrebovala in sta jih prenakazovala na dogovorjen račun po navodilu B. G. in s tem prikrili stečajnega upravitelja B. G. kot novega upnika stečajnega postopka družbe H. Koper, d. o. o., - v stečaju, vračila teh „posojil“ pa bodo povrnjena z izkupičkom iz tako odkupljenih terjatev iz stečajne mase in torej s tem kot udeleženci pri njegovi storitvi razpolagali, tako, da so s pranjem na način, ki tudi po 1. in 2. točki I. odstavka 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT) pomeni pranje denarja prikrili njegov nezakoniti izvor s tem, da so v Ljubljani in Kopru:

po prehodnem medsebojnem dogovoru, da bodo s kaznivim dejanjem pridobljeno premoženje sprejeli in z njim razpolagali pri svoji gospodarski dejavnosti na način, ki pomeni prikrivanje prave narave njegovega gibanja in razpolaganja:

1.

v času od začetka leta 2007 do 6. 7. 2010 B. G. in K. v imenu O., d. o. o., najprej prenesla terjatve, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem pod tč. I/2 b in c v zv. s tč. II/6 a-v sodbe družbam B. F. iz ZDA, zaradi česar je na tej podlagi B. G. kot stečajni upravitelj H., d. o. o., - v stečaju iz unovčene stečajne mase, nakazoval iz razdelitve stečajne mase zneske, kjer so jih S. Š. v imenu B. F., skladno z dogovorom sprejeli in sicer:

- dne 18. 6. 2007 znesek 15.785,97 EUR družbi B. F. v Avstrijo,

- v obdobju v več manjših zneskih dne 1. 10. 2007 na dva bančna računa skupno znesek 175.423,53 EUR družbi B. F. v Avstrijo,

- dne 22. 1. 2008 znesek 31.581,40 EUR družbi B. F. v Avstrijo,

2.

delno poplačilo kupljenih terjatev iz tč. I/2b in c v zv. z II/6 a-v družbam v Avstriji pa bosta O., d. o. o., in B. G. skladno z dogovorom prejela v več manjših, razdrobljenih zneskih od družbe B. F. po obratnem vrstnem redu nakazil preko bančnih računov družb, kot to izhaja iz tč. II/1-6 kot „plačilo računov“ oz. „vračilo posojila“, zaradi česar so s premoženjem v tč. III/1, razpolagali skladno z dogovorom in sicer:

a)

Š. prejeti denar naveden pod tč. III/1, na račun FS F. LLC v Avstriji uporabila tako, da ga je posredovala iz prejetih sredstev v obdobju od 12. 10. 2007 do 6. 3. 2008 kot „plačilo računov“ v več manjših zneskih in v skupnem znesku 320.014,18 EUR na račun družbe O., d. o. o., s preostankom denarja pa v dogovoru z G. razpolagala tako, da ga je porabila za prenakazila v zvezi s poslovanjem družbe,

b)

P. K. je zneske od B. F. pod prejšnjo točko sprejela na bančnem računu O., d. o. o., in jih nato kot „vračilo KK“, „vračilo posojila“ s štirimi nakazili v obdobju od 18. 10. 2007 do 6. 3. 2008 v Ljubljani v skupnem znesku 317.037,31 EUR prenakazala na bančni račun K. in B. Co. d.n.o., od tam dalje pa še v znesku 16.350,00 EUR na bančni račun S. Š., s štirimi nakazili v višini 300.692,64 EUR pa na bančni račun družbe S., d. o. o.,

c)

kjer jih je V. P. v imenu te družbe sprejel in jih v obdobju od 19. 10. 2007 do 20. 3. 2008 v Ljubljani s petimi nakazili v skupnem znesku 299.625,44 EUR prenakazal kot „vračilo KK“, „vračilo posojila“ na bančni račun družbe G., d. o. o.,

d)

kjer jih je C. G. sprejela in jih v imenu družbe v obdobju od 3. 7. 2007 do 20. 3. 2008 s petimi nakazili v skupnem znesku 300.375,90 EUR prenakazala kot „vračilo posojila“ na bančni račun B. G.;

s čimer je opral skupno za najmanj 222.790,90 EUR pridobljenega premoženja oziroma denarja velike vrednosti iz kaznivega dejanja in na opisan način prikril njegov izvor.

S tem je storil kaznivo dejanje pranja denarja po prvem, drugem in tretjem odstavku 245. člena Kazenskega zakonika,

ter se mu na podlagi tretjega odstavka 245. člena Kazenskega zakonika določi kazen eno (1) leto zapora in tristo (300) dnevnih zneskov, to je 10.057,50 EUR denarne kazni;

nakar se mu ob upoštevanju določene kazni tri (3) leta in šest (6) mesecev zapora in šeststo (600) dnevnih zneskov, to je 20.115,00 EUR denarne kazni za kaznivo dejanje pod točko I/2 b in c na podlagi 2. in 4. točke drugega odstavka 53. člena Kazenskega zakonika

izrečeta

enotna kazen štiri (4) leta in dva (2) meseca zapora in enotna denarna kazen osemsto petdeset (850) dnevnih zneskov, to je 28.496,25 EUR.

Po prvem odstavku 56. člena kazenskega zakonika se obsojencu v izrečeno enotno kazen zapora všteje čas prestane kazni od 13. 2. 2013 dalje.

Obsojenemu B. G. se odvzame premoženjska korist v višini 2.076.652,11 EUR.

V ostalem se zahteva zagovornikov obsojenega B. G. zavrne.
JEDRO
Za uresničitev zakonskih znakov kaznivega dejanja pranja denarja ni potrebno, da storilec predhodno kaznivo dejanje s pridobitvijo celotne premoženjske koristi dokonča in šele po dokončanem kaznivem dejanju oziroma po storjenem kaznivem dejanju z nakazili denarnih zneskov oziroma premoženja drugemu na način, da poskuša zakriti izvor premoženja, tako izpolni zakonske znake kaznivega dejanja pranja denarja. Zakonski znak kaznivega dejanja pranja denarja je razpolaganje s premoženjem ali denarjem, za katerega storilec ve, da je pridobljeno s kaznivim dejanjem, zato lahko storilec že v času izvrševanja predhodnega kaznivega dejanja, s katerim pridobiva denar ali premoženje, ta denar plasira.

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window