Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-667/2014, stran 2241 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

RS 19-667/2014

 
 

667. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2014.
 
Št. 003-02-3/2014-5
 
Ljubljana, dne 14. marca 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KOBILARNI LIPICA (ZKL-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 33/07 – odločba US) se v prvem odstavku 4. člena črta besedilo », označena z žigom in matično številko,«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Samo lipicanci iz prejšnjega odstavka so lahko označeni z zaščitenim kobilarniškim žigom, ki ga predstavlja velika črka »L« na levem licu konja ter trimestna matična številka na levem sedlišču.«.
 
V tretjem odstavku se v napovednem stavku črta besedilo »z zaščitenim plemenskim in kobilarniškim žigom«.
 
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»- sedemnajst klasičnih rodov kobil, in sicer: Sardinia (Sardinia, 1776, Lipica), Spadiglia (Spadiglia, 1778, Lipica), Argentina (Argentina, 1767, Lipica), Africa (Africa, 1747, Kladruby), Almerina (Almerina, 1769, Kladruby), Presciana Bradamanta (Presciana, 1782/1777, Kladruby), Englanderia (Englanderia, 1773, Kladruby), Europa (Europa, 1774, Kladruby), Stornella/Fistula (Stornella/Fistula, 1771, Kopčani), Ivanka/Famosa (Ivanka/Famosa, 1754/1773, Kopčani), Deflorata (Deflorata, 1767, Frederiksborg), Capriola (Capriola, 1785 Kladruby), Rava (Rava, 1755, Kladruby), Gidrana (Gidrane, 1841, Lipica), Djebrin (100 Generale Junior, 1824, Babolna), Mercurio (60 Freies Gestuet, 1806, Radautz), Theodorosta (Theodorosta, 1870, Bukovina), rod Rebecca Thais (Rebecca, 1914, Višnjevci), to je najmanj 80 plemenskih kobil;«.
 

2. člen

 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»11. člen

 
Ustanovitelj Javnega zavoda Kobilarne Lipica (v nadaljnjem besedilu: Kobilarna Lipica) je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje vlada, če ni z zakonom določeno drugače.
 
Zavarovano območje po tem zakonu z vsemi nepremičninami in premičninami ter pravicami intelektualne lastnine, ki so v lasti Republike Slovenije in jih Kobilarna Lipica potrebuje za opravljanje javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona in gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona, upravlja in brezplačno uporablja Kobilarna Lipica, razen:
 
-
nepremičnega premoženja, za katerega predpis iz šestega odstavka 12. člena tega zakona določa, da je namenjeno gostinsko-hotelirski dejavnosti in se odda v najem v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega zakona,
 
-
kmetijskih zemljišč in gozdov v zavarovanem območju, s katerimi upravlja in razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
 
Kobilarna Lipica ima za opravljanje nalog javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona in gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona, prednostno pravico pri sklenitvi zakupne pogodbe za kmetijska zemljišča in gozdove v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki ležijo na zavarovanem in vplivnem območju iz 2. člena tega zakona.
 
Za kmetijska zemljišča in gozdove iz prejšnjega odstavka Kobilarna Lipica ne plačuje zakupnine, nosi pa vse druge stroške v zvezi s temi kmetijskimi zemljišči in gozdovi.
 
Za izvajanje gospodarske dejavnosti, povezane z javno službo, iz 11.c člena tega zakona, lahko Kobilarna Lipica sklepa pogodbe v svojem imenu in za svoj račun.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window